PROGRAM PREWENCYJNY „DOBRA DRUŻYNA PZU”
Ogólnopolski program mający na celu ochronę zdrowia i propagowanie zdrowego stylu życia. Polega na dofinansowaniu organizacji amatorskich zajęć, obozów, turniejów i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży do
18 roku życia, w tym osób z niepełnosprawnością.

Program skierowany jest do:
a) stowarzyszeń lub fundacji zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz stowarzyszeń zwykłych (wpisanych do ewidencji starosty właściwego dla siedziby stowarzyszenia) w tym: uczniowskich klubów sportowych, ludowych zespołów sportowych, związków sportowych;
b) klubów sportowych działających jako spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzących na terenie kraju działalność w zakresie zajęć rekreacyjnych, treningów i rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży do 18-go roku życia.

W ramach programu PZU może dofinansować: a) koszty wynajmu obiektów sportowych dla celów prowadzenia zajęć sportowych oraz organizacji rywalizacji sportowej; b) koszty organizacji współzawodnictwa sportowego, w tym m.in: zakup nagród, obsługa sędziowska, obsługa medyczna, zapewnienie napojów dla zawodników; c) koszty zakupu sprzętu sportowego i strojów; d) koszty transportu na zawody sportowe; e) koszty wpisowego do rozgrywek i zawodów sportowych; f) inne koszty związane z organizacją zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży po wcześniejszym zatwierdzeniu rodzaju kosztu przez Pracownika Zespołu Prewencji w PZU i ujęciu ich w umowie.

Minimalna kwota dofinansowania, o którą można wystąpić we wniosku, wynosi 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto, maksymalna kwota dofinansowania, o którą można wystąpić we wniosku, wynosi 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) brutto.

STRONA PROGRAMU


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.
 <