Konkurs MEiN: Pozytywny klimat szkoły
   Minister Edukacji i Nauki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Pozytywny klimat szkoły - realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej.
 

   Zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmują:

1) monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa;

2) edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych;

3) promocję zdrowia;

4) profilaktykę chorób;

5) działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji;

6) analizę adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa;

7) inicjowanie i prowadzenie:

a) działalności naukowej w zakresie zdrowia publicznego,

b) współpracy międzynarodowej dotyczącej działalności naukowej w zakresie zdrowia publicznego;

8) rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego;

9) ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych;

10)działania w obszarze aktywności fizycznej,

- w obszarze zgodnym z zakresem rzeczowym zadania określonym w części I.

Określenie zadania z zakresu zdrowia publicznego

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego składa się z pięciu modułów. Celem konkursu jest wybór najlepszej oferty/najlepszych ofert dotyczących realizacji:

-        pojedynczego modułu (moduł I albo moduł II albo moduł III albo moduł IV albo moduł V) albo

-        pojedynczego modułu (moduł III albo  moduł IV albo moduł V) oraz łącznie modułu I i II,

będących przedmiotem konkursu.

Moduły, których dotyczy konkurs:

  • Moduł I. Poradnia on-line
  • Moduł II. Platforma do diagnozy
  • Moduł III. Szkolna sieć wsparcia
  • Moduł IV. Klimat szkoły
  • Moduł V. Promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego

Oferty składa się w terminie do dnia 11 października 2021 r.:

1)      pocztą na adres:

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Departament Wychowania i Edukacji Włączającej

Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: Pozytywny klimat szkoły. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego;

2) w biurze podawczym MEiN (al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa) w godz. 815–1615; o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do biura podawczego MEiN;

3) na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra; o przyjęciu oferty decyduje data otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).

Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.

Oferty niekompletne i oferty złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Oferta składająca się z formularza wniosku i załączników papierowych powinna być trwale zszyta w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację.

STRONA PROGRAMU


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.