Konkurs „Bank Młodych Mistrzów Sportu ” – edycja 1/2021
 Organizatorem konkursu grantowego „BANK MŁODYCH MISTRZÓW SPORTU”, dalej jako „Konkurs” jest Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa. Celem konkursu jest wsparcie realizacji projektów służących rozwojowi m.in. grup dzieci i młodzieży na płaszczyźnie sportowej, edukacyjnej w zakresie fair-play w sporcie. Konkurs polega na wyborze najciekawszych inicjatyw sportowych, edukacyjnych w zakresie fair-play w sporcie, przygotowanych przez podmioty je realizujące i przyznaniu najlepszym z nich wsparcia finansowego w postaci grantu na realizację podjętych działań. Granty nie są przyznawane podmiotom komercyjnym oraz indywidualnym osobom fizycznym.
   Projekt powinien zostać w całości sfinansowany: a) przez Organizację wyłącznie ze środków otrzymanych w ramach przyznanego Grantu, bądź: b) ze środków własnych Organizacji przy jednoczesnym wykorzystaniu środków otrzymanych w ramach przyznanego Grantu. Fundacja oraz Organizacja mogą być jedynymi podmiotami zaangażowanymi finansowo w realizację Projektu. Wszelkie ew. odstępstwa od tej reguły wymagają odrębnego uzgodnienia z Fundacją.
   Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego programu wynosi 8.000,00 złotych.
   Nabór wniosków konkursu „Bank Młodych Mistrzów Sportu” potrwa w terminie od 15 października do 15 listopada 2021 r. Wszystkie zgłoszone Projekty zostaną ocenione przez komisję konkursową składającą się z niezależnych ekspertów
   Projekt musi zostać zrealizowany w ciągu 12 miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

STRONA PROGRAMU


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.