Konkurs MSWiA "Propagowanie wiedzy o mniejszościach narodowych i etnicznych lub języku regionalnym"
   Celem realizacji zadań, przy pozostawionej swobodzie wyboru działań, powinna być ochrona, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej co najmniej jednej mniejszości lub zachowanie i rozwój języka regionalnego poprzez popularyzowanie wiedzy o danej mniejszości narodowej lub etnicznej lub wiedzy o języku regionalnym.

   Powyższe cele Oferenci mogą realizować poprzez zapewnienie w trakcie realizacji zadania - jak najszerszemu kręgu odbiorców, zarówno należących do mniejszości, której dotyczy zadanie publiczne lub społeczności posługującej się językiem regionalnym jak i do innych mniejszości oraz społeczeństwa większościowego - możliwości zapoznania się , co najmniej, z:
 1. historią, liczebnością oraz największymi skupiskami co najmniej jednej z mniejszości;
 2. niektórymi z ważniejszych przejawów tożsamości kulturowej co najmniej jednej z mniejszości;
 3. elementami lub wydarzeniami definiującymi tożsamość kulturową co najmniej jednej mniejszości;
 4. dorobkiem kulturalnym co najmniej jednej mniejszości;
 5. najistotniejszymi z punktu widzenia wykonawcy zadania prawami przysługujących przedstawicielom mniejszości;
 6. przykładami działań podejmowanych w celu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej co najmniej jednej z mniejszości.
W przypadku realizacji zadania publicznego polegającego na propagowaniu wiedzy o języku regionalnym, zakłada się, że jak najszerszy krąg odbiorców, zarówno należących do społeczności posługującej się językiem regionalnym jak i do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczeństwa większościowego, będzie miał zapewnioną możliwość zapoznania się z informacjami, odnoszącymi się co najmniej do następujących zagadnień:
 1. gdzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest używany język regionalny;
 2. historia rozwoju języka regionalnego;
 3. najistotniejszymi spośród praw przysługujących członkom społeczności posługującej się językiem regionalnym;
 4. na jakich zasadach odbywa się realizacja prawa osób posługujących się językiem regionalnym do jego nauki lub w tym języku;
 5. przykładami działań podejmowanych w celu zachowania i rozwoju języka regionalnego.
Efektem zrealizowanych zadań publicznych powinien być wzrost świadomości oraz wiedzy o co najmniej jednej mniejszości narodowej lub etnicznej lub świadomości i wiedzy o języku regionalnym wśród odbiorców, zarówno należących do społeczności posługującej się językiem regionalnym, do mniejszości narodowych i etnicznych, jak i do społeczeństwa większościowego.

Na realizację zadań Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (zwany dalej „Ministrem” lub „Zleceniodawcą”) planuje przekazać środki publiczne w wysokości 585 000,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy 00/100).

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach konkursu są:
1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi, niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia,
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
4) spółdzielnie socjalne,
5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U z 2020 r.  poz. 1133, z późn. zm.), które (przesłanki łączne):
 · nie działają w celu osiągnięcia zysku,
· przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych,
· nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 
Wkład własny nie jest wymagany.
Rekomendowane jest natomiast jego zaplanowanie, podlega on ocenie merytorycznej.
Termin kwalifikowalności wydatków, zarówno ze środków dotacji, jak i innych środków finansowych jest równoznaczny z terminem realizacji zadania tj. rozpoczyna się pierwszego dnia realizacji zadania publicznego i kończy z upływem dnia ostatniego.
W konkursie Propagowanie wiedzy o mniejszościach narodowych i etnicznych możliwa jest realizacja zadań publicznych, które rozpoczynają się nie wcześniej niż 1 sierpnia 2022 r., a kończą nie później do 31 grudnia 2022 r.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 23 czerwca 2022 r. (decyduje data wpływu!).

STRONA PROGRAMU


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.