Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologicznopedagogicznego - konkurs grantowy Ośrodka Rozwoju Edukacji
   Przedmiotem konkursu grantowego jest wyłonienie przedsięwzięć grantowych, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu projektu tj. do wsparcia pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych we wdrażaniu modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia oceny funkcjonalnej dla dzieci i uczniów.
   W ramach konkursu zostanie udzielonych 16 grantów.
   Niniejszy konkurs ma charakter otwarty i odbywać się będzie w rundach. Oznacza to, że nabór wniosków grantowych prowadzony jest w sposób ciągły od 19 kwietnia 2022 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć grantowych lub zamknięcia konkursu. 
   Konkurs grantowy jest prowadzony na terenie całej Polski.
   Wnioskowany okres realizacji przedsięwzięcia grantowego wynosi minimum 12 miesięcy.
   Granty muszą zostać zrealizowane do czerwca 2023 r. 
   Szczegółowy zakres zadań, do realizacji których zobligowany jest Grantobiorca, obejmuje w szczególności:
a) zebranie wstępnych informacji dotyczących szkół i poradni na terenie województwa w celu określenia zakresu i zasięgu współpracy;
b) ustalenie zasad organizacyjnych realizacji przedsięwzięcia grantowego;
c) wyłonienie poradni do pełnienia roli poradni koordynującej;
d) skierowanie 4 psychologów z poradni koordynującej na szkolenia (które będą prowadzone przez ORE), przygotowujące do prowadzenia szkoleń dla innych poradni oraz prowadzenia oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem wskazanych narzędzi; zagwarantowanie udziału tych osób w min. 80% godzin w całym cyklu szkoleniowym oraz podczas etapu działań wdrożeniowych w przedsięwzięciu grantowym;
e) rozpoznanie potrzeb pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych na terenie województwa w zakresie podnoszenia kompetencji kadr dotyczących 10 prowadzenia oceny funkcjonalnej; nabór poradni do szkoleń i współpracy w przedsięwzięciu grantowym;
f) opracowanie i przeprowadzenie diagnozy potrzeb środowiska lokalnego w zakresie potrzeby uzyskania wsparcia w prowadzeniu oceny funkcjonalnej i wdrażania działań postdiagnostycznych; wybór środowisk do współpracy, z uwzględnieniem różnych grup wiekowych dzieci/uczniów; oceną funkcjonalną zostaną objęte dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie na różnych etapach edukacyjnych (edukacja wczesnoszkolna, klasy 4-6 i 7-8 szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowe). Wnioskodawca zadba o objęcie współpracą w ramach przedsięwzięcia grantowego szkół i przedszkoli z obszarów o różnym stopniu urbanizacji;
g) zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń i doradztwa dla 90 pracowników ppp z terenu swojego województwa (w podziale na grupy) - będzie to cykl szkoleń prowadzony przez pracowników poradni koordynujących, przygotowanych wcześniej przez ORE, w zakresie prowadzenia oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem narzędzi i rozwiązań wskazanych podczas szkoleń ORE;
h) rozpoznanie zasobów środowiska lokalnego oraz nawiązanie współpracy z podmiotami działającymi w obszarze udzielania wsparcia dzieciom, młodzieży i rodzinom (w tym współpracy międzysektorowej);
i) przeprowadzenie, przez pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych we współpracy ze szkołami, oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem procedur i narzędzi wskazanych podczas szkoleń - wdrożenie w praktyce rozwiązań w zakresie oceny funkcjonalnej w grupie minimum 50 dzieci/uczniów; zakłada się, że ocena funkcjonalna będzie przeprowadzona dwukrotnie dla jednego dziecka/ucznia (na wejściu oraz po wdrożeniu działań postdiagnostycznych); zakłada się możliwość zatrudniania dodatkowych specjalistów wspierających ww. kadry w prowadzeniu oceny funkcjonalnej (działania konsultacyjno-doradcze), w tym zasobów międzysektorowych środowiska lokalnego;
j) zaplanowanie i przeprowadzenie działań postdiagnostycznych w grupie minimum 50 dzieci/uczniów; zakłada się możliwość zatrudniania dodatkowych specjalistów wspierających ww. kadry w prowadzeniu wsparcia dzieci/uczniów (działania konsultacyjno-doradcze), w tym zasobów międzysektorowych środowiska lokalnego;
k) Zapewnienie wsparcia uczestnikom przedsięwzięcia grantowego w formie superwizji, konsultacji i doradztwa (m.in. sieć współpracy i samokształcenia).
l) monitorowanie działań szkoleniowych i wdrożeniowych, w tym dbałość o ich realizację zgodnie z zasadami ustalonymi w projekcie grantowym; 11
m) przekazywanie Grantodawcy na bieżąco informacji zwrotnych z realizacji działań grantowych i weryfikacji przekazanych materiałów - w formie wskazanej przez Grantodawcę

SZCZEGÓŁY (NA STRONIE ORGANIZATORA)


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.