Konkurs MON - XXVI Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2022
Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. XXVI Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2022.
 

Cele zadania konkursowego:

1)        zwiększenie zainteresowania pieśniami patriotycznymi i religijnymi wśród społeczeństwa oraz podwyższenie poziomu artystycznego wykonawców – młodzieży reprezentującej kluby wojskowe z Sił Zbrojnych RP;

2)        wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu i przywiązania do tradycji i dorobku kulturowego narodu polskiego poprzez indywidualne zaangażowanie wykonawców w proces wyszukania, przygotowania repertuaru i aranżacji utworu nawiązującego do wydarzeń z dziejów narodu i oręża polskiego;

3)        budowanie pozytywnego wizerunku Wojska Polskiego;

4)        zaprezentowanie kunsztu artystycznego wykonawców – artystów-amatorów z klubów wojskowych;

5)        doskonalenie umiejętności muzycznych poprzez przeprowadzenie warsztatów artystycznych dla wykonawców – artystów-amatorów z klubów wojskowych.

2.        Planowane do osiągnięcia rezultaty zadania:

1)        podwyższenie poziomu artystycznego wykonawców z klubów wojskowych z Sił Zbrojnych RP -  150 artystów-amatorów;

2)        doskonalenie umiejętności muzycznych poprzez przeprowadzenie przez Radę Artystyczną Festiwalu warsztatów artystycznych dla uczestników festiwalu (wykonawców z klubów wojskowych) – 150 artystów-amatorów;

3)        kształtowanie odpowiednich postaw patriotycznych i moralnych w młodym pokoleniu poprzez znajomość historii dziejów narodu polskiego;

4)        rozwijanie i podtrzymywanie takich wartości jak: tożsamość narodowa, szacunek dla ludzi, pamięć o historii;

5)        prezentacja osiągnięć i wymiana doświadczeń artystów;

6)        upowszechnienie wartości patriotycznych i religijnych wśród społeczeństwa, szczególnie młodego pokolenia;

7)        integracja międzypokoleniowa;

8)        wzbogacenie oferty kulturalnej oraz promocja Wojska Polskiego (klubów wojskowych).

 

Podmioty uprawnione i nieuprawnione do udziału w otwartym konkursie ofert
Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w ww. konkursie są:
  1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy m.in. stowarzyszenia, fundacje, z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne, oddziały stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze;
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  4. spółdzielnie socjalne;
  5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
   Podmiotami nieuprawnionymi do składania ofert o zlecenie realizacji zadania publicznego są podmioty wskazane w art. 3 ust. 4 ustawy, tj. partie polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe oraz fundacje utworzone przez partie polityczne.

Nabór od 21.07.2022 do 12.08.2022 16:15

Łączny budżet 170 tys. PLN

STRONA KONKURSU


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.