„Dyplomacja publiczna 2024” - konkurs Ministerstwa Spraw Zagranicznych
   Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów obejmujących realizację zadań publicznych z uwzględnieniem celów i działań określonych poniżej oraz priorytetów Ministerstwa Spraw Zagranicznych w obszarze dyplomacji publicznej. Dyplomacja publiczna obejmuje działania o charakterze strategicznym, koordynacyjnym i wykonawczym, które poprzez kształtowanie postaw społecznych i opinii publicznej za granicą pomagają uzyskać zrozumienie i poparcie dla polskiej racji stanu oraz polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej. Nadrzędnym celem dyplomacji publicznej jest tworzenie pozytywnego klimatu do realizacji zadań polskiej polityki zagranicznej, jej zrozumienia i poparcia oraz budowanie i wzmacnianie pozytywnego wizerunku Polski za granicą za pośrednictwem soft power. Do dyplomacji publicznej należą m.in.: dyplomacja kulturalna, historyczna, naukowa, ekonomiczna, kulinarna, sportowa, językowa (promocja języka polskiego) oraz cyfrowa.

Celem projektów wybranych w konkursie „Dyplomacja publiczna 2024” są działania na rzecz kształtowania pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej i jego wzmacniania w następujących obszarach:

Obszar I Wzmacnianie wizerunku Polski zaangażowanej, inspirującej, solidarnej m.in. z Ukrainą i społeczeństwem obywatelskim Białorusi. Polska we współczesnym świecie.

Obszar II Przeciwdziałanie dezinformacji i zwiększanie świadomości istniejących zagrożeń w tym obszarze poprzez monitorowanie i ujawnianie incydentów o charakterze dezinformacyjnym oraz budowanie odporności społecznej na dezinformację dzięki rozwijaniu kompetencji w zakresie rozpoznawania nieprawdziwych informacji i właściwego reagowania na nie. Monitorowanie doniesień nt. Polski, identyfikowanie wizerunkowych szans i zagrożeń.

Obszar III Polska silna swoją wielowiekową historią i wielokulturowym dziedzictwem. Upowszechnianie wiedzy o Polsce ze szczególnym uwzględnieniem najnowszej historii Polski. 

Obszar IV. Polska prowadzi i wzmacnia dialog kulturowy

Założenia merytoryczne konkursu:
1) Zgłoszony projekt może dotyczyć tylko jednego obszaru.
2) Warunkiem koniecznym jest zaangażowanie w projekcie przynajmniej jednego partnera zagranicznego.
3) Głównym adresatem projektów realizowanych poza granicami kraju nie mogą być środowiska polonijne.
4) Projekt złożony w konkursie musi stanowić zamkniętą i spójną całość, z określonymi konkretnymi i weryfikowalnymi rezultatami, które zostaną osiągnięte w terminie realizacji projektu finansowanego ze środków MSZ, czyli najpóźniej do dnia 15 grudnia 2024 r.
5) Działania mogą być zrealizowane np. w formie: a) serii wykładów, prelekcji, konferencji i kongresów oraz festiwali muzycznych, teatralnych i filmowych, których efekty będą np. utrwalone na nośnikach cyfrowych, płytach CD lub DVD, b) publikacji, serii artykułów prasowych, umieszczanych w mediach zagranicznych i polskich, c) wystaw, prezentowanych w kilku miejscach, 2 Zgodnie z definicją zawartą w pkt. 1.12 Wytycznych stanowiących załącznik nr 1 do regulaminu. Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych RP 6 d) kampanii w mediach społecznościowych, stron internetowych; pożądana jest współpraca z liderami opinii - influencerami, gwarantująca dotarcie z przekazem do szerokiego grona odbiorców, e) serii klipów, filmów, podcastów, wideoblogów. przy czym, działania takie jak: filmy muszą posiadać promesę emisji/pokazu, publikacje - listę dystrybucyjną, koncerty - promesę rezerwacji sal koncertowych, artykuły prasowe - wskazane miejsca publikacji i dystrybucji, wystawy - promesę miejsca ekspozycji, nowotworzone strony internetowe - zapewnienie o ich utrzymywaniu i aktualizacji w kolejnych latach.
6) W ramach konkursu nie jest możliwe finansowanie działań obejmujących część prac nad realizacją projektu – bez publikacji/prezentacji efektów realizacji zadania.
7) Dotowany, przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia zadania jest zobowiązany do bezpłatnego udostępnienia utworów powstałych podczas realizacji projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, tj. umieszczenia na stronach internetowych i/lub portalach społecznościowych. Okres 6 miesięcy nie dotyczy wydarzeń transmitowanych/retransmitowanych on-line, działań on-line, realizowanych na żywo, opartych na bezpośredniej interakcji z uczestnikami lub odbiorcami.
8) Efekty projektu muszą dodatkowo zostać opublikowane na stronie internetowej partnera zagranicznego i/lub w jego profilach na portalach społecznościowych a jego treść przetłumaczona na język angielski i/lub język kraju realizacji projektu.
9) Dotowany jest zobowiązany do zachowania wymogu posiadania partnera zagranicznego oraz współpracy z polską placówką zagraniczną, jeśli została ona zadeklarowana na etapie składania oferty do konkursu.
10) Wykluczona jest odpłatna dystrybucja materiałów powstałych w ramach zadania w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu.

O udzielenie dotacji w ramach konkursu mogą się ubiegać:
1) zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, tj.: a) stowarzyszenia, b) fundacje, c) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, e) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, f) spółdzielnie socjalne,
2) niepubliczne szkoły wyższe,
3) publiczne szkoły wyższe,
4) jednostki samorządu terytorialnego.

Maksymalna łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów wynosi 3 975 000,00 PLN.
Maksymalna wnioskowana kwota dotacji wynosi 200 000,00 PLN.
Wkład własny nie jest wymagany.

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 29 grudnia 2023 r. do godz. 16.00. Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane, ani opiniowane.

STRONA KONKURSU 


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.