Projekty edukacyjne realizowane w szkołach z elementami infrastrukturalnymi - konkurs Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dofinansowanie może zostać przyznane projektom edukacyjnym realizowanym w szkołach z elementami infrastrukturalnymi - kompleksowe projekty dotyczące podnoszenia świadomości nt. zmian klimatu i adaptacji do nich poprzez wdrażanie działań edukacyjno-informacyjnych równolegle z powiązanymi działaniami adaptacyjnymi w zakresie zielononiebieskiej infrastruktury.

Do naboru mogą przystąpić następujące podmioty:

  1. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
  2. szkoły publiczne i inne placówki systemu oświaty,
  3. pozarządowe organizacje ekologiczne,
  4. partnerstwa podmiotów wyżej wymienionych


Wnioski o dofinansowanie należy składać: jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu aplikacji WOD2021 dostępnej pod adresem: wod.cst2021.gov.pl
w terminie od 08.03.2024 r. (od godz. 10:00) do 07.06.2024 r. (do godz. 15:30). Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru:

30 000 000,00 PLN

Minimalna wartość dofinansowania projektu w ramach naboru wynosi:
2 000 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach naboru wynosi:

6 000 000,00 PLN

Poziom współfinansowania projektu ze środków FS wynosi maksymalnie 79,71 % wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.