Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe (Fundusz Małych Grantów)
Minister Klimatu jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów na “Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe (Fundusz Małych Grantów)” finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 na kwotę 2,804,720 euro, tj. 12 104 891,04 zł.
 

1. Cel naboru

Celem naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach obszaru programowego „Środowisko naturalne i ekosystemy” jest zwiększenie odporności ekosystemów na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptację do tych zmian poprzez zaangażowanie organizacji pozarządowych w aktywną ochronę ekosystemów, mapowanie i ocenę usług ekosystemów oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu i ich wpływu na ekosystemy.

Ponadto realizacja projektów przyczyni się do zaangażowania społeczności lokalnych w ochronę środowiska naturalnego, a także pośrednio do ograniczenia emisji CO2 poprzez przywracanie prawidłowego stanu mokradeł.
 

2. Rodzaj projektów

Do dofinansowania kwalifikują się projekty polegające na wdrożeniu zadań z co najmniej jednego z poniższych rodzajów działań:

 • prowadzenie aktywnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk;
 • zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych i przeciwdziałanie ich rozprzestrzenianiu się;
 • mapowanie i ocena usług ekosystemów;
 • zwiększenie świadomości społeczeństwa o ekosystemach, ich roli oraz świadczonych przez nie usługach.

Zakres przedmiotowy projektów polegać może na realizacji co najmniej jednego zadania w ramach możliwych do wyboru działań:

 1. prowadzenie aktywnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk:
 • wdrażanie planów zarządzania obszarami chronionymi (obszary Natura 2000, parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty);
 • poprawa stanu gatunków chronionych;
 • przeciwdziałanie fragmentacji ekosystemów;
 • ograniczenie barier i zapewnienie warunków swobodnego przepływu zwierząt między obszarami chronionymi - korytarze ekologiczne;
 • ochrona naturalnych mokradeł w celu zapobiegania uwalnianiu nagromadzonego węgla;
 • przywracanie zdegradowanych mokradeł do stanu naturalnego.

Zapobieganie nadmiernej presji turystycznej na ekosystemy poprzez budowę / modernizację infrastruktury edukacyjnej i turystycznej może stanowić wartość dodaną projektu, natomiast nie może stanowić głównego zakresu.

 1. zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych i przeciwdziałanie ich rozprzestrzenianiu się:
 • usuwanie inwazyjnych gatunków obcych z ekosystemów;
 • kontrola występowania inwazyjnych gatunków obcych w ekosystemach;
 • identyfikacja źródeł i dróg rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych;
 • eliminacja źródeł występowania lub wprowadzeniem barier / ograniczeń w rozprzestrzenianiu się inwazyjnych gatunków obcych;
 1. mapowanie i ocena usług ekosystemów;
 2. zwiększenie świadomości społecznej na temat ekosystemów, ich roli oraz świadczonych przez nie usługach.

Poza projektami, których realizacja polega na zwiększaniu świadomości społeczeństwa o ekosystemach, ich roli oraz świadczonych przez nie usługach, pozostałe projekty kwalifikujące się do dofinansowania powinny mieć kompleksowy charakter tzn. uwzględniać działania zwiększające odporność ekosystemów oraz uzupełniające je kampanie podnoszące świadomość w zakresie zmian klimatu i ich wpływu na ekosystemy wraz ze wskazaniem ich wzajemnego powiązania.
 

3. Podmioty kwalifikowalne

O dofinansowanie w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się organizacje pozarządowe.
 

4. Projekty partnerskie

Zgodnie z art. 7.2.2 Regulacji partnerem może być każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Państwach – Darczyńcach, Państwach – Beneficjentach lub w państwie spoza EOG, które ma wspólną granicę z Polską, lub każda organizacja międzynarodowa, jej organ lub agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania Programu.

Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymają dodatkowe punkty, zgodnie z kryteriami merytorycznymi.
 

5. Kwota środków przeznaczona na nabór

2,804,720 euro, tj. 12 104 891,04 zł
 

6. Poziom dofinansowania

Poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych.
 

7. Minimalna kwota dofinansowania

50 000 euro tj. 215 795,00 zł
 

8. Maksymalna kwota dofinansowania

200 000 euro tj. 863 180,00 zł
 

9. Okres kwalifikowalności kosztów

Początek okresu kwalifikowalności kosztów w ramach projektów rozpoczyna się z dniem podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektów przez Operatora Programu (Ministerstwo Klimatu).

Okres kwalifikowalności kosztów kończy się 30 kwietnia 2024 r.

Termin i sposób składania wniosków o dofinansowanie

Termin ogłoszenia naboru wniosków – 13.03.2020r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków od wnioskodawców – 03.04.2020r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków od wnioskodawców – 03.08.2020r., godz.15:00

Sposób złożenia wniosków

Wniosek o dofinansowanie sporządza się wyłącznie przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Szczegółowe zasady składania wniosku o dofinansowanie Projektów za pośrednictwem GWD określa Regulamin konkursu.

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz pomocą kontekstową dostępny jest pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl
 

Data złożenia wniosku

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez GWD.

Datą złożenia wniosku jest data i godzina wpływu wniosku na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na ePUAP potwierdzeniem czego jest otrzymanie przez Wnioskodawcę elektronicznego poświadczenia złożenia wniosku (e-mail zawierający datę i godzinę wpływu wniosku na skrzynkę podawczą NFOŚiGW).

 

(na podstawie komunikatu Ministra Klimatu)

LINK do ogłoszenia o naborzePOWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.