Konkurs grantowy: „Z Fundacją PZU po lekcjach”
   Fundacja PZU ogłosiła konkurs „Z Fundacją PZU po lekcjach”. W ramach Konkursu przyznawane są dotacje na realizację nowatorskich, długofalowych projektów, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy.

   W Konkursie mogą brać udział:

a) fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz.U.z2018r. poz. 1491 ze zm.),

b) stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 713ze zm.),

c) uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1263ze zm.), które nie działają wcelu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

   Termin składania Wniosków przez Wnioskodawców upływa 16.10.2020 r. (decyduje data złożenia Wniosku w postaci elektronicznej w systemie on-line, na stronie https://fundacja.pzu.pl/).

   W ramach Konkursu dofinansowane mogą być jedynie projekty trwające do 7miesięcy, w terminie od 01.12.2020r. do 30.06.2021r. 

   Wysokość wnioskowanej Dotacji nie może przekroczyć 50000 zł.

   Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy w dotowany projekt, w wysokości minimum 10% wartości dotacji.

   Koszty administracyjne finansowane z Dotacji nie mogą przekraczać 5% całkowitego finansowego kosztu Projektu i zalicza się do nich wyłącznie wynagrodzenie koordynatora Projektu zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło.

   Koordynator Projektu nie może być jednocześnie osobą pobierającą wynagrodzenie z tytułu kosztów programowych.

Szczegóły: https://fundacja.pzu.pl/_fileserver/item/1514343POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.