Zakończenie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu: Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020
Zakończenie postępowania w sprawie  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  projektu:  Strategia Rozwoju Lokalnego  kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020
 

Działając na podstawie art. 46 oraz art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 Ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 – tekst jednolity z późn. zm.) – zwanej Ustawą ooś
, podaje się do publicznej wiadomości informację o zakończeniu postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020”.

Do dokumentu „Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020” zostały załączone:

  • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020”;
  • Opinie organów o których mowa w art. 57 i 58 Ustawy ooś tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Warmińsko – Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wydanych w ramach strategicznej oceny oddziaływania w związku z art. 54 pkt. 1 Ustawy ooś;
  • Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzasadnieniem sporządzone zgodnie z art. 55 ust. 3 oraz art. 42 pkt. 1 Ustawy ooś.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto.POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.