Walne Zebranie Członków LGD - 6 marca 2018
                                                                            Dobre Miasto, dnia  19 lutego 2018
                                                             
                                                                
                                                               Szanowni Państwo
                                                                                                 
                                                                                         Członkowie LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”
 
                                
                          Zgodnie z § 21 punkt 14 Statutu Stowarzyszenia LGD „Warmiński Zakątek” Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków,  które odbędzie się w dniu 6 marca 2018 roku o godzinie 16.00  w Dobrym Mieście w Ranczo w Dolinie   (ul. Łużycka 44  11-040 Dobre Miasto).
 
Walne Zebranie Członków LGD "Warmiński Zakątek" kończy procedurę aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, w związku z koniecznością dostosowania LSR do wymogów instytucji zarządzającej (nowelizacja aktów prawnych i wprowadzenie nowych Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
         Porządek obrad:
  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków  i wybór Przewodniczącego.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania  i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór protokolanta.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju
  6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady LGD "Warmiński Zakątek.
   8.   Omówienie stanu wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność
         na lata 2014 - 2020, w tym działań konkursowych planowanych do ogłoszenia na początku
         II kwartału 2018 roku.
    9. Sprawy różne.
 
Projekty uchwał wraz z zakresem zmian Strategii i Regulaminu Rady LGD dostępne są na stronie internetowej www.warminskizakatek.com.pl, zakładka PROW 2014/2020 - Strategia LSR.
 
Walne zebranie Członków jest dniem zamknięcia konsultacji LSR, w związku z czym do 5 marca 2018 roku możliwe jest wnoszenie uwag do planowanych do wdrożenia zmian, poprzez informację mailową (należy wskazać zakres uwag i proponowane rozwiązania mając na uwadze konieczność ich zgodności z przywołanymi w piśmie przepisami (pełna legislacja dostępna na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020)).
                                                            
W imieniu Zarządu LGD „Warmiński Zakątek”
                                                                                                        Małgorzata Ofierska


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.