Warsztat Refleksyjny
   Stopień realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność LGD "Warmiński Zakątek" poddawany jest każdego roku monitoringowi wdrażania i badaniu ewaluacyjnemu (zgodnie z wytycznymi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.).
   Kluczowym elementem rocznej ewaluacji był warsztat refleksyjny, zorganizowany w dniu 20 lutego 2020 roku, w którym wzięli udział Członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i Stowarzyszenia, Pracownicy biura LGD „Warmiński Zakątek”, mieszkańcy obszaru działania oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa  - Zastępca dyrektora Bogdan Bartnicki, przedstawiciel Biura Płatności OW Anna Swaczyńska, przedstawiciel Biura Projektów OW Mieczysław Janczewski oraz Prezes Lokalnej Grupy Działania "Brama Mazurskiej Krainy"
   Pierwsza część warsztatu prezentowała stopień realizacji LSR w ujęciu kwotowym i wskaźnikowym (prezentacja przygotowana przez LGD "Warmiński Zakątek", stopień realizacji strategii na poziomie podpisanych umów i dokonanych płatności oraz pozycję LGD  tle pozostałych lokalnych grup działania województwa warmińsko - mazurskiego (prezentacja przygotowana przez Przedstawicieli ZW).
    Po przerwie przeprowadzono warsztat refleksyjny, w oparciu o pytania określone w Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
   Syntetyczny wykaz pytań wraz z odpowiedziami prezentujemy poniżej:
1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą? Nie we wszystkich przedsięwzieciach, uczestnicy warsztatu refleksyjnego za czynniki opóźniające realizację LSR i wskaźników uznali: brak zainteresowania Wnioskodawców częścią działań - sieci współpracy, rynki zbytu, małe zainteresowanie działaniem dot. inkubowania przedsiębiorczości. Ponadto  za elementy wymagające intensyfikacji działań uznano realizację projektów współpracy.  
  Pytania uzupełniające:  
a) Jeżeli nie to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR? Niezbędne jest nasilenie działań informacyjnych i pozyskanie wnioskodawców (np.przez warsztat ekspercki) dla działań: Tworzenie sieci podmiotów prowadzących działalność na obszarze objętym LSR,  współpracujących w zakresie świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu, produktów i usług lokalnych  
b) Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu? Brak zainteresowania potencjalnych Wnioskodawców ze względu na skomplikowane procedury aplikowania, relatywnie niewielką wartość dofinansowania (poza działaniem dotyczącym inkubatorów przetwórstwa lokalnego), brak trwałych sieci współpracy przedsiębiorców na obszarze LGD.  
c) Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku? Integrowanie przedsiębiorców działających w obszarze przetwórstywa lokalnego, gastronomii, hotelarstwa, usług okołoturystycznych. Intensyfikacja działań informacyjnych, bezpośredni kontakt z potencjalnymi wnioskodawcami, szkolenia, doradztwo. Z pewnością przy braku dalszego zainteresowania konieczne będzie wnioskowanie o przesunięcie środków na inne działania (modyfikacja LSR).  
2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie? W znacznym stopniu. Wielość błędów wpływa na wydłużenie oceny w LGD (również z przyczyn zmiany procedur oceny wniosków - 1 poprawa na poziomie LGD). Pozytywnym efektem działań edukacyjnych i doradztwa jest prawie 100%  skuteczność uzupełniania wniosków na poziomie Samorządu Województwa.  
  Pytania uzupełniające:  
a) W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków jest zadowalająca, a w których budzi wątpliwość? brak uwag  
b) Jeżeli jakość w pewnych obszarach budzi wątpliwość, czy może odbić się na realizacji celów LSR? Niezbędny czas uzupełnień, powrót środków do alokacji w wyniku nie podpisania umów / rozwiązywania umów / niższych niż planowane płatności w końcowym okresie wdrażania LSR nie pozwoli na ponowne włączenie "uwalniających się funduszy" do działań konkursowych  
c) Co można zrobić by podnieść jakość wniosków? Tak jak dotychczas: stały kontakt z Wnioskodawcami na etapie uzupełnień, monitoring realizacji umów.  
3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę? Kryteria wyboru wniosków zostały przez wszystkich Uczestników warsztatu refleksyjnego ocenione pozytywnie, jako mierzalne, obiektywne i zrozumiałe.  
  Pytania uzupełniające:  
a) Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski? Kryteria wyboru wniosków zostały przez wszystkich Uczestników warsztatu refleksyjnego ocenione pozytywnie, jako mierzalne, obiektywne i zrozumiałe.  
b) Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie? Kryteria wyboru wniosków zostały przez wszystkich Uczestników warsztatu refleksyjnego ocenione pozytywnie, jako mierzalne, obiektywne i zrozumiałe.  
c) Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów? Nie dotyczy  
4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD? Każdy z projektów musi realizować cele i wskaźniki LSR. Nie wybierane do realizacji są projekty nie realizujące założeń LSR.  Każdy z celów LSR stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców obszaru LGD, niemniej część zdiagnozowanych potrzeb ulega dezaktualizacji, może wystąpić sytuacja, że realizacja LSR nie będzie odpowiedzią na potrzeby powstałe w okresie wdrażania  
  Pytanie uzupełniające:  
a) Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR? Dezaktualizacja katalogu grup defaworyzowanych ze względu dostęp do rynku pracy dla znacznej części obszaru LGD.  
b) Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można na nie zareagować? Poszczególne Gminy Członkowskie zgłaszają w ramach składanych wniosków zróżnicowane potrzeby (obszar nierównomierny pod względem peryferyzacji położenia, potencjału społeczno - ekonomicznego, gęstości zaludnienia, dochodów gmin czy aktywności społecznej). Szeroki katalog przedsięwzięć  umożliwia wybór najdogodniejszych i najefektywniejszych dla obszarów poszczególnych gmin działań.  
5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii? Tak, wskaźniki odzwierciedlają stopień realizacji strategii na poziomie przedsięwzięć i celów.  
     
  Pytania uzupełniające:  
a) Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne? Tak, dane są pobierane z ankiet ewaluacyjnych (raz w roku) i rozliczeń projektów grantowych (na bieżąco)  i porównywane (budżet) z danymi pozyskiwanymi z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa (okresowe wykazy podpisanych umów, okresowe zestawienia zrealizowanych płatności)  
b) Jeśli nie to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie? brak uwag  
6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów? Tak, wszyscy uczestnicy warsztatu refleksyjnego uznali procedury za przyjazne i nie wymagające modyfikacji.  
     
  Pytanie uzupełniające:  
a) Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie by podnieść ich użyteczność? Nie dotyczy, nie wniesiono uwag  
7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)? Wszyscy uczestnicy warsztatu refleksyjnego pozytywnie ocenili pracę Pracowników Biura LGD  pod kątem działań informacyjno - promocyjnych, doradczych i animacyjnych. Uczestnicy podkreślili potrzebę wdrożenia działań zwiększających rozpoznawalność LGD na poziomie całego regionu i województwa warmińsko - mazurskiego.  
8. a) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR? Nie wniesiono żadnych uwag w przedmiotowym zakresie.  
9. Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR Nie zgłoszono  
10. Sposób wykorzystania rekomendacji Nasilenie działań informacyjnych i promocyjnych LGD oraz aktywniejsza działalność sieci lokalnych grup działania województwa warmińsko - mazurskiego.  
 
Wnioski i rekomendacje z warsztatu refleksyjnego zostaną wdrożone przez Biuro LGD "Warmiński Zakątek".
Wszystkim uczestnikom warsztatu refleksyjnego dziękujemy za przybycie i aktywny udział oraz cenne uwagi, które na pewno zostaną wykorzystane w dalszej pracy Stowarzyszenia.
Dziękujemy również Panu Jerzemu Wiśniewskiemu Prezesowi Zarządu firmy AGROVIS Sp. J. z siedzibą w Markajmach za prezentację serowarstwa farmerskiego i degustacje różnych wyrobów mleczarskich podczas warsztatu.
 
Po zakończeniu warsztatu refleksyjnego przeprowadzono  pierwsze konsultacje aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, wynikającej z pozyskania przez LGD premii w wysokości 1 140 000 złotych na nowe konkursy oraz z konieczności przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami LSR z jednoczesną modyfikacją wskaźników. 

 


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.