Konsultacje społeczne projektu Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Konsultacje społeczne projektu
Strategia Rozwoju Lokalnego
kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020”
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Działając na podstawie art. 46 oraz art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 Ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 – tekst jednolity z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu.


Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać:

  • w formie pisemnej na adres: Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek",
    ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: warminskizakatek@wp.pl;
  • telefonicznie do protokołu: tel./fax: 89 616 00 58;
  • ustnie do protokołu w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek", ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto

w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do wiadomości publicznej, tj. do dnia 23.03.2016 r.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektem „Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020”  na lata 2014-2020” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” oraz na stronie internetowej www.warminskizakatek.com.pl.

 POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.