Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich - 2021   Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego patronuje konkursowi grantowemu dla regionalnych Kół Gospodyń Wiejskich działających nie krócej niż od 2020. Do uzyskania jest do 5 tys. zł przy zapewnieniu co najmniej 20% wkładu własnego przy współpracy z Gminą na terenie której działa Wnioskodawca.
   
   Projekt musi mieć całkowicie charakter zadania bieżącego, być dobrze zaplanowany i nie posiadać aspektu komercyjnego. Musi wpisywać się w następujące cele:

1) Promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
2) Budowanie silnego kapitału społecznego zgodnie z zapisami celu strategicznego „Mocne fundamenty” Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030.

   Pomoc finansowa może być przeznaczona na:
a) zakup wyposażenia kuchennego umożliwiającego rozwój działalności kół gospodyń wiejskich
b) zakup strojów ludowych, regionalnych umożliwiających prezentację kół gospodyń wiejskich

   Nie może z kolei obejmować zakupu: 
1) materiałów do bieżącej produkcji, np. artykuły żywnościowe,
2) artykułów jednorazowego użytku,
3) usług, poza niezbędnymi związanymi z transportem i montażem zakupionych sprzętów,
4) wyposażenia łazienek,
5) stołów, krzeseł, foteli, kanap,
6) komputerów, telewizorów, drukarek, xero itp.

   Ocena merytoryczna polega na przyznaniu odpowiedniej liczby punktów (liczby całkowite z poniżej wskazanego zakresu) według następujących kryteriów merytorycznych:
1) praktyczne możliwości wykorzystania nowego wyposażenia i jego spójność z tym, które już jest– od 0 do 5 pkt,
2) przyrost praktyczności i użyteczności miejsca poprzez realizację zadania – od 0 do 5 pkt,
3) charakterystyka dotychczasowej działalności koła gospodyń wiejskich (zakres, atrakcyjność zrealizowanych działań, liczba i różnorodność odbiorców za lata 2019-2020 lub w okresie działalności, jeśli koło gospodyń wiejskich powstało w 2019 r. lub później) – od 0 do 5 pkt,
4) charakterystyka wykorzystania wyposażenia przez koło gospodyń wiejskich (zakres, atrakcyjność planowanych działań, liczba i różnorodność odbiorców) – od 0 do 5 pkt,
5) zakres i możliwości wykorzystania wyposażenia przez innych odbiorców – od 0 do 5 pkt,
6) trwałość wyposażenia, potencjalnie długi okres jego użytkowania – od 0 do 5 pkt.

   Wnioski w formie papierowej wraz z załącznikami składa się listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (z dopiskiem „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2021 roku) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn (poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 16.00, wtorek - piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dla wniosku składanego za pośrednictwem kuriera oraz data stempla pocztowego dla wniosku przesłanego w formie listu poleconego. Ostateczny termin składania wniosku za pośrednictwem kuriera upływa dnia 7 maja 2021 roku o godz. 15.30. Natomiast w przypadku składania wniosku za pośrednictwem poczty ostateczny termin upływa dnia 7 maja 2021 roku. 

   Wniosek bez załączników należy również przesłać w wersji elektronicznej edytowalnej (nie są wymagane podpisy) na adres: k.gorska@warmia.mazury.pl najpóźniej w dniu złożenia/ wysyłki wniosku w wersji papierowej.

   Więcej szczegółów, w tym regulamin konkursu: https://bip.warmia.mazury.pl/1651/ogloszenie-konkursu-granty-marszalka-dla-kol-gospodyn-wiejskich-w-2021-roku..html


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.