Konkurs PFRON: „Dostępność ponad barierami”Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza piąty otwarty konkurs pt. „Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych" na finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w module B Dofinansowanie realizacji projektów dotyczących badań aplikacyjnych.

I. Termin składania wniosków
Wnioski można składać od 30 kwietnia 2021 r. do 14 czerwca 2021 r. do godz. 10.00.


II. Obszar tematyczny badań

W ramach konkursu mogą zostać dofinansowane projekty badawcze dotyczące problematyki rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które obejmują:

 1. Badania diagnozujące sytuację społeczną i ekonomiczną osób niepełnosprawnych.
 2. Badania dotyczące dobrych praktyk w zakresie integracji oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
 3. Badania, których wynikiem jest ocena sprawności działania systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
 4. Badania dotyczące stosowanych w polityce społecznej Polski, innych krajów UE i świata rozwiązań w obszarze niepełnosprawności, z uwzględnieniem osiąganych rezultatów i możliwości zastosowania rozwiązań zagranicznych w warunkach polskich.
 5. Badania monitorujące i ewaluacyjne, umożliwiające ocenę realizowanych działań
  i interwencji publicznych w obszarze niepełnosprawności.
 6. Badania na temat różnych aspektów społecznego i kulturowego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, postrzegania i reprezentacji niepełnosprawności.
 7. Inne badania z różnych dziedzin nauki i techniki, których tematyka dotyczy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) oraz w trosce o podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwraca uwagę na zapotrzebowanie na rozwiązania z punktu widzenia dostępności do usług  publicznych w takich obszarach jak: edukacja, kultura, ochrona zdrowia, pomoc społeczna itp. 


III. Podmioty uprawnione do składania wniosków

1. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w konkursie są:

1) uczelnia - szkoła wyższa w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.),

2) jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796),

3) instytut badawczy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1383),

4) inny podmiot o udokumentowanym dorobku badawczym w zakresie problematyki społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, działający na rynku przez okres minimum 3 lat, prowadzący działalność badawczą wpisaną do KRS/ewidencji działalności gospodarczej

2. W przypadku wniosku wspólnego, warunek uprawniający do ubiegania się o dofinansowanie musi spełnić co najmniej Wnioskodawca pełniący rolę Lidera w projekcie.


IV. Podstawowe warunki realizacji konkursu

Konkurs realizowany jest na podstawie Zasad finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.


V. Szczególne warunki realizacji konkursu

 1. Uprawniony podmiot może złożyć nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie. Złożenie wniosku wspólnego uznaje się za wypełnienie tego warunku przez każdego Wnioskodawcę odrębnie.
 2. W ramach jednego wniosku możliwe jest dofinansowanie ze środków PFRON jednego projektu badawczego.
 3. Wymagany jest wkład własny na poziomie minimum 5% kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem (kwotę wkładu własnego zaokrągla do dwóch miejsc po przecinku).
 4. Dofinansowanie ze środków PFRON jednego projektu badawczego, którego produktem będzie rozwiązanie o charakterze społecznym (np. opracowanie nowatorskiego programu terapii itp.) nie może przekroczyć 300.000,00 zł. Realizacja projektu badawczego o charakterze społecznym nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy.
 5. Dofinansowanie ze środków PFRON jednego projektu badawczego, którego produktem będzie rozwiązanie o charakterze technicznym (np. skonstruowanie i przetestowanie innowacyjnej protezy, opracowanie nowatorskiego programu komputerowego itp.) nie może przekroczyć 800.000,00 zł. Realizacja projektu badawczego o charakterze technicznym nie może trwać dłużej niż 24 miesiące.
 6. Projekty podlegają obowiązkowi przeprowadzenia audytu zewnętrznego, gdy:
 • wartość jednego projektu, w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych jest równa bądź przekracza 700.000,00 zł,
 • w projektach, których wartość (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) wraz z wartością projektów realizowanych równocześnie przez Wnioskodawcę, w ramach zadań ustawowych lub programów, o których mowa w rozdziale II „Wytycznych dotyczących audytu zewnętrznego (…)” – jest równa lub przekracza 1.000.000,00 zł.

Za kwalifikowalny uznawany jest koszt audytu nie przekraczający 2% łącznych kosztów kwalifikowalnych danego projektu. Koszt audytu powinien zostać ujęty w budżecie projektu badawczego.

VI. Szczegółowe zasady składania wniosków

 1. Przed złożeniem wniosku Wnioskodawca winien zapoznać się z „Ogólnymi zasadami finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych” oraz „Szczegółowymi zasadami finansowania badań w ramach konkursu Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych” Moduł B Dofinansowanie realizacji projektów dotyczących badań aplikacyjnych.
 2. Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej (w wersji PDF oraz edytowalnej) wysyłając na adres: badania@pfron.org.pl. (maksymalna dopuszczalna wielkość wiadomości to 50 MB).
 3. Wniosek należy sporządzić na formularzu „Wniosek o dofinansowanie (…)”.
 4. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku na adres, o którym mowa w pkt. 2.
 5. Złożenie wniosku zostanie potwierdzone w formie elektronicznej.
 6. Wniosek, aby spełniał wymogi konkursowe musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wnioskodawcy (zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wnioskodawcy) albo przez pełnomocnika. Wniosek może zostać podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
 7. Wymagane jest, aby pełnomocnictwo do podpisania wniosku było dołączone do wniosku (na etapie składania wniosku w formie elektronicznej).
 8. W trakcie trwania konkursu korespondencja w sprawie wniosku odbywać się będzie drogą elektroniczną przy wykorzystaniu skrzynki: badania@pfron.org.pl oraz adresu e-mail Wnioskodawcy wskazanego we wniosku.

VII. Wysokość środków PFRON przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych w ramach konkursu

Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w ramach konkursu wynosi ogółem 2.500.000,00 zł, w tym:

 • dla jednostek sektora finansów publicznych – 900.000,00 zł;
 • dla jednostek niebędących jednostkami sektora finansów publicznych – 1.600.000,00 zł.

Decyzja w sprawie dofinansowania projektów badawczych podejmowana jest w oparciu o listę rankingową uwzględniającą ocenę punktową wszystkich wniosków pozytywnie zarekomendowanych do dofinansowania przez komisję oceny merytorycznej. Warunkiem podejmowania decyzji finansowych przez Zarząd PFRON w ramach konkursu jest posiadanie środków finansowych na realizację zadania.

STRONA PROGRAMUPOWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.