Konkurs MSiT: Realizacja zadań z zakresu turystykiMinister Sportu i Turystyki ogłosił rządowy otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2022 roku realizacji zadań z zakresu turystyki i zaprasza do składania ofert.

Priorytety na 2022 rok:

Priorytet 1. Renowacja istniejących i wytyczanie nowych szlaków turystycznych na terenie Polski, w tym w szczególności dostosowanie szlaków turystycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

Priorytet 2. Innowacyjne rozwiązania w turystyce zwiększające bezpieczeństwo turystów, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, zwłaszcza podczas i po pandemii COVID-19.

Priorytet 3. Rozwój kwalifikacji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy jakości świadczonych usług. 


W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność w obszarze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, działające dłużej niż 2 lata. Okres działania organizacji liczy się od daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji.

Wysokość środków publicznych
 na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w 2022 r. wynosi 2 600 000 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych). Wysokość środków finansowych może ulec zmianie.
 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki Senatorska 14,00-082 Warszawa lub przesyłać na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki ul.Senatorska 14, 00-082  Warszawa, z adnotacją na kopercie „konkurs - turystyka 2022 r.” (decyduje data stempla pocztowego). Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę.

Termin składania ofert upływa 31 stycznia 2022 r.  

STRONA PROGRAMUPOWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.