Nabór fiszek skalowanej innowacji w ramach projektu grantowego „Skalowanie innowacji społecznej Opieka domowa na terenach wiejskich” Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych   Przedmiotem naboru są fiszki skalowanej innowacji. Fiszka to dokument aplikacyjny opracowywany przez podmiot  przystępujący do naboru grantów na wdrażanie innowacji „Opieka domowa na terenach wiejskich” zawierający informacje o spełnianiu kryteriów podmiotowych i przedmiotowych oraz zobowiązanie skorzystania ze wsparcia oferowanego w projekcie przez Grantodawcę. Fiszka jest dokumentem aplikacyjnym na podstawie, którego zostaną wyłonieni Grantobiorcy, którzy otrzymają grant na skalowanie innowacji.

Celem grantów jest wdrażanie opieki domowej na terenach wiejskich  z zachowaniem zgodności z modelem.

Skalowaniu podlega innowacja „Opieka domowa na terenach wiejskich”, która opiera się na dwóch filarach:

  • dostosowaniu usług społecznych i zdrowotnych, świadczonych w formie domowej, do rzeczywistych i indywidualnych potrzeb osób chorych oraz
  • na włączeniu do zespołu opieki domowej opiekunów/ek, które będą wspierać specjalistów w opiece nad chorymi oraz opiekunów chorych, często również chorych osób w podeszłym wieku.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o grant:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o grant są podmioty publiczne lub prywatne świadczące usługi społeczne i/lub zdrowotne w różnych formach, które wdrożą skalowaną innowację społeczną na terenie wiejskim.

 Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o grant mogą być wyłącznie podmioty, które jednocześnie wykorzystują innowację w swojej działalności na rzecz odbiorców innowacji. Oznacza to, że mogą to być podmioty świadczące takie usługi, a nie np. podmioty koordynujące ich świadczenie.

Planowana alokacja w projekcie grantowym na skalowanie innowacji wynosi 2 085 761,00 PLN w tym w ramach:

naboru I przewidziana jest kwota 1 085 761,00 PLN.

Termin 1 naboru: od dnia 7 kwietnia od godziny 0:00 do dnia 14 kwietnia do godz. 23:59.


STRONA PROGRAMUPOWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.