Program „Polska dziś i jutro” Fundacji Totalizatora SportowegoDo głównych celów Programu należy kształtowanie i promowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych oraz prowadzenie działalności wychowawczej, kulturalnej i edukacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży, a także podejmowanie działań służących rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności poprzez:

  • promowanie polskiej kultury i historii – w tym wybranych zagadnień kulturowo-historycznych budujących wiedzę na temat Polski i Polaków;
  • propagowanie dziedzictwa narodowego z naciskiem na szczególne, przełomowe, historyczne wydarzenia i znaczące postacie, które zostaną przedstawione w atrakcyjnej formie;
  • poszerzanie wiedzy i świadomości narodowej oraz obywatelskiej – poprzez realizację zadań zarówno podtrzymujących tradycję narodową, jak i w sposób nieszablonowy, promujący i przedstawiający patriotyzm w ujęciu nowoczesnym i dynamicznym;
  • łączenie tradycji kulturowej i historycznej z nowoczesnością. Poszukiwanie możliwości kreacji nowych form wychowania patriotycznego;
  • ochrona narodowego dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz wykorzystanie jego wartości w rozwoju zarówno lokalnych społeczności, jak i całego społeczeństwa;
  • podtrzymywanie pamięci o ważnych wydarzeniach w historii Polski, budowanie szacunku i współodpowiedzialności za polskie dziedzictwo narodowe, wzmacnianie świadomości w zakresie jego wartości, potrzeby pielęgnowania i podjęcia ochrony;
  • kształtowanie oraz promowanie postaw patriotycznych i świadomości, jak także budowanie własnej tożsamości narodowej i obywatelskiej.
 • Kto może wziąć udział?

  •    podmioty działające na rzecz dobra publicznego, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zarejestrowane na terenie RP i prowadzące działalność na terenie RP lub poza jej granicami. Są to, m.in: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, parafie, domy kultury, biblioteki, inne instytucje kultury, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucji.

  Na co może być przeznaczone dofinansowanie?

  W ramach programu, dofinansowanie może być przeznaczone na takie cele, jak:
  •   inicjowanie i prowadzenie programów oraz kampanii i społecznych i edukacyjnych (np. akcje społeczne, spotkania ze świadkami historii, wystawy);

  • podejmowanie działań edukacyjnych, w tym:

  a) organizacji seminariów, szkoleń, warsztatów, konferencji, debat, wykładów,

  b) bezpłatnych kursów i szkoleń;

  •   nauka o kulturze i historii polskiej, w tym:

  a) utworzenie materiałów dydaktycznych i edukacyjnych,

  b) realizacja działań popularnonaukowych dotyczących lokalnych i ogólnopolskich aspektów polskiej historii i kultury,

  c) utworzenie bezpłatnych, internetowych platform edukacyjnych, stron i portali internetowych promujących polską kulturę i /lub historię, popularyzujących wiedzę o wydarzeniach historycznych, które bazują na dokumentach źródłowych, prezentują zagadnienia w sposób rzetelny i obiektywny;

  •  udzielanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego organizacjom pozarządowym (organizacjom i instytucjom religijnym, szkołom, placówkom oświatowym, kulturalnym, kulturalno-oświatowym i wychowawczym, szpitalom, domom dziecka);

  •  prowadzenie lub finansowanie programów stypendialnych;

  •   finansowanie publikacji naukowych, szkoleniowych, jubileuszowych oraz innych z zakresu celów Programu.

   

  Terminy:

  Fundacja prowadzi nabór wniosków przez cały rok. 

  Regulamin, wniosek i inne dokumenty dostępne na:
  STRONA PROGRAMUPOWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.