JUŻ WKRÓTCE ŚRODKI Z KPO DLA SEKTORA HORECA!!!JUŻ WKRÓTCE ŚRODKI Z KPO DLA SEKTORA HORECA!!!
Przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą w branżach HOTELARSTWO, GASTRONOMIA, TURYSTYKA I KULTURA
Na wsparcie przedsięwzięć mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających na celu unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności.
Dofinansowanie będzie można przeznaczyć w szczególności na inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym roboty budowlanezakup maszyn i urządzeń, „zieloną” transformację (GOZ, OZE), zakup i wdrożenie technologii cyfrowych (oprogramowanie).
 
 
FIRMY BĘDĄ MOGŁY UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE JEŚLI:
 • Odnotowały  spadek obrotów w latach 2020 (w stosunku do 2019)  lub 2021 (w stosunku do 2020), w wysokości co najmniej 20%, liczonych rok do roku.
 • Mają Wolny limit pomocy de minimis
 
FORMA I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji w ramach pomocy de minimis.
Intensywność wsparcia: do 90% kosztów netto.
Maksymalna wartość netto inwestycji: 600 tys. PLN.
Maksymalna wartość dofinansowania: 540 tys. PLN.
 
DODATKOWE INFORMACJE
 • dywersyfikacja oferty o nowe/udoskonalone produkty lub usługi
 • gotowość formalno-prawna do realizacji projektu (posiadanie niezbędnych zgód, zezwoleń administracyjnych)
 • krótki termin realizacji projektu, maksymalnie 1 rok od momentu otrzymana wsparcia
Nabór zostanie uruchomiony prawdopodobnie w marcu 2024 r.
 
 
 
 
DZIALALNOŚCI WG KODÓW PKD MOŻLIWE DO OBJĘCIA POMOCĄ
Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z całej Polski prowadzących działalność w sektorach: hotelarstwogastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura w ramach następujących kodów PKD:
 • Dział 55 – ZAKWATEROWANIE (55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe);
 • Dział 56 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM (56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów);
 • Dział 59 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH (59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów);
 • Dział 77 – WYNAJEM I DZIERŻAWA (77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, 35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego);
 • Dział 79 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE (79.11.A Działalność agentów turystycznych, 11.B Działalność pośredników turystycznych, 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej, 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana);
 • Dział 82 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów);
 • Dział 85 – EDUKACJA (85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych);
 • Dział 91 – DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ (91.02.Z Działalność muzeów, 03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody, 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej).


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.