„Polskie Miasta Ukrainie - Tajwański Fundusz GrantowyOrganizatorem Funduszu grantowego „Polskie Miasta Ukrainie – Tajwański Fundusz Grantowy” jest Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza.

Konkurs realizowany jest w ramach wsparcia finansowego Biura Przedstawicielskiego Tajpej w Polsce.

Konkurs ma charakter ogólnopolski. Projekty muszą być realizowane na terenie Polski i mieć wymiar lokalny – w zależności od skali projektu może to być obszar metropolitarny, miasto, dzielnica, powiat lub gmina.

Celem Konkursu jest wsparcie finansowe projektów, które wspierają integrację uchodźców wojennych z Ukrainy przebywających w Polsce i/lub powrót uchodźców do Ukrainy. Projekty powinny dotyczyć:
a) działań wzmacniających aktywne uczestnictwo osób z Ukrainy w lokalnym życiu społecznym,
b) działań wspierających integrację oraz udział dzieci i młodzieży ukraińskiej w polskim systemie edukacji,
c) działań wspierających uchodźców w procesie powrotu do Ukrainy.

Działania realizowane w ramach projektu muszą uwzględniać udział w nich osób z Ukrainy. 
Maksymalny czas realizowania projektu to 12 miesięcy.
W Konkursie zostanie rozdysponowana kwota około 3 000 000 PLN.
Minimalna kwota wnioskowanej dotacji to 20 000, a maksymalna to 220 000 PLN.

Podmioty uprawnione do udziału w Konkursie:
a) stowarzyszenia, działające na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach,
b) fundacje, działające na podstawie ustawy o fundacjach,
c) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele i działalność obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
d) spółdzielnie socjalne, działające na podstawie ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Listy intencyjne stanowiące I etap Konkursu można składać w terminie: od 9 kwietnia 2024 r. do 24 kwietnia 2024 r.

STRONA KONKURSU


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.