NOWEFIO – zachowując historię społecznościNOWEFIO – zachowując historię społeczności to konkurs grantowy na mikrodotacje i dofinansowanie projektów społecznych realizowanych przez grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe. Koncentruje się na przeszłości społeczności, której poznanie i zrozumienie wpływa na zachowanie tożsamości lokalnej, regionalnej i narodowej.

Celem ogólnym konkursu jest zwiększanie aktywności społeczności lokalnych oraz rozwój świadomości obywatelskiej oparty na poczuciu tożsamości i dbałości o szeroko pojęte dziedzictwo materialne i niematerialne.

W ramach konkursu zostaną udzielone mikrodotacje lub dofinansowanie projektów społecznych związanych z działaniami dotyczącymi zbiorów pochodzących od społeczności, w ramach nowo utworzonych lub już istniejących archiwów społecznych

Operatorem programu jest Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS z siedzibą w Myślenicach (32-400) przy ul. Leśnej 13 A.
Program jest realizowany we współpracy merytorycznej z Centrum Archiwistyki Społecznej z siedzibą w Warszawie (32-400), ul. Rejtana 17 lok. 25/26/27.

W programie mogą wziąć udział:
MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571),, które spełniają łącznie następujące warunki:
● mają siedzibę na terenie Polski ;
● zostały wpisane do KRS-u lub innego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację;
● roczny przychód organizacji za rok 2023 nie przekracza równowartości 50 000, 00 zł.
   Organizacje pozarządowe rozumiane są szeroko, jako:
● organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o UoDPPiW, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, zwykłe, fundacje, kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe;
   Za inny podmiot uważa się:
● osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
● stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
● spółdzielnie socjalne;
● spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają 9 w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Młode organizacje pozarządowe oraz inne podmioty mogą ubiegać się o mikrodotację na:
● projekt społeczny, czyli realizację zadań z zakresu sfer działalności pożytku publicznego zgodnych z celami Konkursu, o ile jest to sfera zgodna ze statutowym obszarem działania wnioskodawcy oraz celem konkursu NOWEFIO – zachowując historię społeczności, przy czym kwota dotacji nie może przekroczyć 6 000,00 zł.
● rozwój organizacji (wsparcie instytucjonalne) w kwocie nie większej niż 3 000,00 zł

Wnioski należy składać poprzez Generator Wniosków dostępny na stronie www.zachowujachistoriespolecznosci.arts-fun.pl od dnia 08.04.2024 r. do dnia 08.05.2024 r. do godziny 16.00.

STRONA PROGRAMU


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.