Program MSiT: „Polskie szlaki turystyczne” - edycja 2024   Celem Programu jest zwiększenie możliwości uprawiania turystyki społecznej w Polsce poprzez poprawę bezpieczeństwa na szlakach turystycznych oraz poprawę dostępności turystycznej na obszarach o dużych walorach przyrodniczych dla turystyki społecznej, w tym pieszej, rowerowej, kajakowej oraz zwiększenie dostępności i tworzenie szlaków turystycznych dostosowanych w szczególności do potrzeb osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Dzięki Programowi więcej grup społecznych, w tym osoby starsze i osoby ze szczególnymi potrzebami będą mogły korzystać z dostępnych sieci szlaków turystycznych w Polsce.
   Szlaki turystyczne są bardzo istotnym elementem zagospodarowania turystycznego w Polsce. Korzyści jakie można osiągnąć poprzez wsparcie funkcjonowania w Polsce sieci szlaków turystycznych to m.in.:
1. wzrost powszechnej dostępności usług turystycznych, w tym w szczególności osób starszych, osób ze szczególnymi potrzebami oraz innych grup społecznych zagrożonych wykluczeniem, a także wzmocnienie bezpieczeństwa turystów z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych regionów;
2. wzrost atrakcyjności obszarów turystycznych poprzez utrzymanie wielopłaszczyznowo rozumianego ładu przestrzennego, przejawiającego się w wymiarze:
a) gospodarczym, to jest eliminowaniu kolizji pomiędzy turystyką a innymi dziedzinami gospodarki,
b) społecznym, związanym z akceptacją lokalnych społeczności dla przyjmowania ruchu turystycznego,
c) ekologicznym, dotyczącym kształtowania natężenia ruchu turystycznego na poziomie nieprzekraczającym pojemności środowiskowej.
   Prawidłowe i ujednolicone oznakowanie szlaków turystycznych ułatwia uprawianie turystyki w Polsce w sposób bezpieczny i zrównoważony, w tym seniorom, dzieciom i młodzieży, osobom ze szczególnymi potrzebami i ich opiekunom. W Polsce co do zasady nie pobiera się opłat za korzystanie ze szlaków turystycznych, a więc są one dostępne dla wszystkich i cieszą się szczególnym zainteresowaniem u grup słabiej uposażonych finansowo.
   W ramach programu można składać wnioski a realizację jednego z dwóch zadań:
Zadanie 1 – Renowacja istniejących szlaków turystycznych, w tym w szczególności:
• renowacja znakowania szlaków, wykonanie drogowskazów, słupów, digitalizacja cyfrowa szlaków turystycznych, renowacja znaków malowanych, usługi montażowe, obsługa techniczna oraz transport, (np. kody QR);
• audyt wybranych prac znakarskich (w tym również koszty delegacji);
• likwidacja starego oznakowania;
• odnowienie na szlakach miejsc postojowych, koszy na śmieci, miejsc odpoczynku: ławek, stołów, zadaszeń/wiat, stojaków i stacji rowerowych;
• dostosowanie szlaków turystycznych do potrzeb osób starszych oraz osób ze szczególnymi potrzebami;
• audyt istniejących szlaków turystycznych pod kątem ich dostępności dla osób starszych i osób ze szczególnymi potrzebami;
• wykonanie tablic informacyjnych z mapami, mapek schematycznych, w tym tablic informacyjnych dedykowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami;
• tworzenie wykazów (w formie papierowej, cyfrowej) istniejących szlaków turystycznych dostępnych dla seniorów i osób ze szczególnymi potrzebami;
• inne działania – za zgodą MSiT- ukierunkowane na potrzeby osób starszych i osób ze szczególnymi potrzebami. Pierwszą grupę stanowią zadania polegające na renowacji istniejących już szlaków turystycznych, w tym w szczególności ich dostosowanie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz osób starszych. Ponadto zadanie obejmuje konserwację, w tym uzupełnienie, naprawę znakowania szlaków turystycznych oraz digitalizację cyfrową oznakowanych szlaków.

Zadanie 2 – Wytyczanie nowych szlaków turystycznych, w tym w szczególności:
• wytyczanie nowych szlaków turystycznych, w tym dostosowanych do potrzeb osób starszych oraz osób ze szczególnymi potrzebami;
• wykonanie znakowania nowych szlaków turystycznych (m.in. wykonanie drogowskazów, słupów, znaków malowanych, usługi montażowe, obsługa techniczna oraz transport, digitalizacja cyfrowa szlaków turystycznych (np. kody QR), w przypadku szlaków rowerowych – (montaż znaków – znaki R1 i R1b, R3);
• wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych z mapą przebiegu szlaku turystycznego;
• odbiór wytyczonego nowego szlaku turystycznego lub audyt wybranych prac znakarskich (koszty delegacji);
• przygotowanie miejsc postojowych, koszy na śmieci, miejsc odpoczynku: ławek, stołów, zadaszeń/wiat, stojaków i stacji rowerowych;
• wykonanie tabliczek z nazwą i logotypem MSIT;
• wykonanie tablic informacyjnych z mapami, mapek schematycznych, w tym tablic informacyjnych dedykowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami;
• tworzenie wykazów (w formie papierowej, cyfrowej) nowych szlaków turystycznych dostępnych dla seniorów i osób ze szczególnymi potrzebami; • inne działania – za zgodą MSiT - ukierunkowane na potrzeby osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

O przyznanie dofinansowania zadań mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce podmioty określone w art. 3 ust. 1- 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), których jednym z celów lub zadań statutowych jest działalność w obszarze turystyki lub krajoznawstwa. Ponadto warunkiem koniecznym jest działanie ww. podmiotów przez okres co najmniej 2 lat. Okres działania podmiotu liczy się od daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji stowarzyszeń zwykłych.  

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację programu w 2024 r. przeznacza się kwotę 3 000 000 zł (trzech milionów złotych). Ostateczna wysokość środków finansowych może ulec zmianie, w zależności od przychodów Funduszu lub w przypadku dokonania zmiany w planie rzeczowo-finansowym wydatków Funduszu na 2024 r. Wysokość dofinansowania ze środków FRKF nie może przekroczyć środków przeznaczonych na realizację Programu. Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie finansowe w kwotach podanych w pełnych złotych. Dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków FRKF nie może być niższe niż 200 000 zł. Maksymalna wysokość udzielanego dofinansowania ze środków FRKF wynosi do 90 % kosztów całkowitych realizacji zadania.  

Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie  zadań które będą realizowane w terminie od 17 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Wniosek należy przesłać elektronicznie w terminie do 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia Programu na stronie internetowej MSiT dostępnej pod adresem: https://www.gov.pl/web/sport (31.05.2024) w Biuletynie Informacji Publicznej, za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi wniosków AMODIT dostępnym pod adresem: https://wnioski.msit.gov.pl

STRONA PROGRAMU


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.