Koniec realizacji projektu grantowego 10/2018 (Wzmocnienie kapitału społecznego - poprawa funkcjonalności lokalnych centrów animacji)

   Zakończono realizację projektu grantowego 10/2018 – „Wzmocnienie kapitału społecznego - poprawa funkcjonalności lokalnych centrów animacji” (nr umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego: 00603-6935-UM1420046/19). W jego ramach zrealizowano następujące operacje:
  • Zadanie nr 1: Gmina Lidzbark Warmiński - "Centrum Aktywności Lokalnej we wsi Morawa" (nr umowy: 10/2018/1/PROW)
  • Zadanie nr 2: Stowarzyszenie "Wspólny Dom" na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce "Kuźnia Talentów" - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wirwiltach (nr umowy: 10/2018/2/PROW)
  • Zadanie nr 3: "Nasza Wieś Ignalin" - Aktywna społeczność wsi Ignalin (nr umowy: 10/2018/3/PROW)
  • Zadanie nr 4: "Nasza Kochanówka" - Wzmocnienie Kapitału Społecznego wsi Kochanówka (nr umowy: 10/2018/4/PROW)
  • Zadanie nr 5: Stowarzyszenie "Razem dla Warmii" - "Aktywni razem" (nr umowy: 10/2018/5/PROW)
  • Zadanie nr 6: Stowarzyszenie Przyjaciół Galin "Nasze Galiny" - budowa placu zabaw - Galiny Kolonia (nr umowy: 10/2018/6/PROW)
  • Zadanie nr 8: "Nasza Dwójka" - "Nauka - lubię to!" (nr umowy: 10/2018/9/PROW)
  • Zadanie nr 9: Stoarzyszenie "Nasze Marzenia" w Lubominie - wzmocnienie kapitału społecznego miejscowości Lubomino (nr umowy: 10/2018/10/PROW)
   Osiągnięto cel ogólny: "SPOŁECZEŃSTWO I WSPÓŁPRACA - rozwój lokalny sprzyjający włączeniu społecznemu, zabezpieczeniu potrzeb rozwojowych mieszkańców i aktywności społecznej" oraz 2 z 3 składających się nań celów szczegółowych:
- "Rozwijanie aktywności społecznej i współpracy mieszkańców w działaniach na rzecz rozwijania dobra wspólnego, w tym wspieranie rozwoju partnerstw i sieci współpracy na poziomie lokalnym";
- "Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury i usług społecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb grup defaworyzowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, seniorów oraz potrzeb edukacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich".

   Realizując projekt grantowy wzmocniono Lokalne Centra Animacji poprzez zbudowanie placów zabaw, ścieżki edukacyjno-ekologicznej, zakup sprzętu i wyposażenia dla świetlic, wymianę stolarki okiennej jednej z nich, co zwiększyło ich atrakcyjność i użyteczność dla mieszkańców gmin objętych LSR przy zaangażowaniu społecznym w operacji.
POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.