Konkurs FERS 5.1 Generator pomysłów dla dostępnej edukacji
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) ogłasza konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-04/23 w ramach działania 5.1 „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)” FERS.

Nabór wniosków będzie prowadzony w okresie 
od 4 marca 2024 r. do 22 kwietnia 2024 r.

 

Zapraszamy 20 marca 2024 r. w godzinach 10:00-12:00 na spotkanie online dla potencjalnych wnioskodawców dot. naboru wniosków w konkursie. Spotkanie przeprowadzone będzie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres mailowy: konkurs.mikro@mfipr.gov.pl do 18 marca. Kody umożliwiające udział w spotkaniu będą przesyłane indywidualnie do poszczególnych zgłoszeniodawców.

Zgodnie z regulaminem konkursu, wnioskodawca musi prowadzić statutową działalność w obszarze wspierania systemu oświaty i wychowania lub wspierania rozwoju i kształcenia nauczycieli lub pedagogów oraz posiadać w tym obszarze co najmniej 5-letnie doświadczenie we współpracy z placówkami ogólnodostępnymi lub integracyjnymi na szczeblu szkół podstawowych lub ponadpodstawowych.

Zakłada się, że w ramach konkursu zostanie wybrany 1 projekt, który będzie realizował cel szczegółowy F: wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Konkurs jest ogłoszony w ramach typu operacji: Mikro-innowacje: a) preinkubacja i inkubacja nowych pomysłów, w tym ich generowanie, opracowanie i rozwinięcie, oraz przetestowanie i upowszechnienie wybranych rozwiązań.


Planowana alokacja wynosi 9 000 000 zł. W uzasadnionych przypadkach może zostać zwiększona. Poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 100%. Wkład własny nie jest wymagany, możliwe jest jednak jego wniesienie na zasadzie fakultatywności.

Więcej szczegółów, włącznie z zasadami przeporwadzenia konkursu, znajduje się na stronie orgaznizatora: 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/generator-pomyslow-dla-dostepnej-edukacji/

 POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.