,,Wawrochy ART’’Nazwa realizatora : Razem dla Wawroch
Czas trwania projektu : 03.09.2018 – 20.11.2018.
Miejsce realizacji projektu: Wawrochy ( świetlica wiejska )
 
 
Celem projektu było nabywanie nowych kompetencji, budowanie kapitału społecznego i poczucia własnej wartości, kształtowanie wrażliwości artystycznej, poszerzanie horyzontów poprzez kontakt z artystami i sztuką, poprawa jakości życia poprzez pokazanie aktywnych, twórczych form spędzania wolnego czasu, kształtowanie odpowiedzialności społecznej. Projekt wpłynął również na poprawę  jakości życia mieszkańców wsi Wawrochy, pobudził  mieszkańców do wspólnego działania nie tylko na polu artystycznym. Wszystkie działania w projekcie miały na celu budowanie kapitału społecznego, więzi międzypokoleniowych, aktywizację, kształtowanie odpowiedzialności społecznej.
Projekt zakładał cykl 5 spotkań artystycznych o charakterze twórczych warsztatów oraz spotkanie podsumowujące  wraz z wystawą prac, dla wszystkich chętnych mieszkańców wsi Wawrochy. Celem była poprawa jakości życia mieszkańców poprzez pokazanie twórczych form spędzania czasu, budowanie kapitału społecznego, nabycie nowych kompetencji, rozwijanie zainteresowań , aktywizacja mieszkańców wsi. Kolejne dwa spotkania poświęcone były malarstwu intuicyjnemu oraz technice decoupage.
W ramach projektu zrealizowany został cykl 5 spotkań artystycznych o charakterze twórczych warsztatów ( w sumie 25h  warsztatów )  z zakresu ceramiki, malarstwa, decoupage.  Rezultaty twarde : w każdym z 5 spotkań warsztatowych wzięło udział od 10 do 20 osób, które zwiększyły swoją aktywność kulturalną, świadomość artystyczną i stopień ekspresji poprzez udział w warsztatach i przygotowaniu wystawy. Efektem realizacji projektu jest zdobycie w sposób aktywny, ciekawy i innowacyjny nowej wiedzy, doświadczeń, umiejętności, sprawdzenie swoich sił na polu artystycznym. Uczestnicy mieli możliwość doświadczania własnych sukcesów, co jest niezmiernie ważne w tak małym i biednym środowisku wiejskim. Efektem jest również rozwijanie pasji, rozbudzenie do działalności artystycznej, a także podniesienie atrakcyjności kulturalnej wsi.
Dzięki realizacji projektu lokalna społeczność miała okazję poznać  nowe dla nich dziedziny artystyczne takie jak ceramika, malarstwo intuicyjne, decoupage. Uczestnicy projektu zdobyli nową wiedzę i umiejętności , poznali twórcze, aktywne formy spędzania wolnego czasu. Lokalna społeczność miała okazję do wspólnych spotkań, rozmów, poszerzania horyzontów i artystycznego wyrazu, rozwoju osobistego.
 
Odbiorcy projektu:
Orientacyjna liczba uczestników projektu : 80
Liczba odbiorców projektu : 81
 
Partnerzy projektu : prywatny darczyńca Pani Cecylia Samsel , wolontariusze.
 
Kwota dofinansowania : 4700 zł. POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.