,,Siała baba mak’’,,Siała baba mak’’
 
Nazwa realizatora : KLUB GOSPODYŃ WIEJSKICH
Czas trwania projektu : 27.08.2018   -   30.11.2018
Miejsce realizacji projektu :  Krzewno, Żelazna Góra, Świetlica Wiejska
 
Głównym celem realizacji tego zadania było zwiększenie aktywności i integracji 10 kobiet z Krzewna w wieku od 18 r.ż.  poprzez warsztaty kulinarne , wyjazd studyjny, a docelowo poprzez stworzenie silnej grupy podejmującej działania na rzecz mieszkańców i miejscowości.
W ramach  I działania organizacyjno –technicznego odbyło się spotkanie z mieszkańcami Krzewa w celu przekazania informacji, rekrutacji uczestników, a także promowania aktywności społecznej. W ramach II działania odbyły się 4 warsztaty kulinarne (każdy po 4h – łącznie 16 h). Warsztaty zostały przeprowadzone przez Panią z sąsiedniej miejscowości – Żelaznej Góry i przez uczestniczki projektu, które przekazywały swoją wiedzę kulinarną. Warsztaty odbyły się w Świetlicy Wiejskiej w Krzewie, która dysponuje zapleczem kuchennym. W cyklu kulinarnym wzięło udział 10 kobiet. W działaniu III zostało zorganizowane spotkanie podsumowujące projekt ,, Siała baba mak’’ Podczas podsumowania odbyła się dyskusja na temat aktywności kobiet we wsi, został rozstrzygnięty konkurs kulinarny, a także odbyła się prezentacja kilku wybranych potraw.
 
Rezultaty projektu :
-odbyło się 16h warsztatów kulinarnych z udziałem 10 kobiet .
- odbył się  jednodniowy wyjazd studyjny do aktywnie działającej miejscowości wiejskiej, gdzie mieszkańcy prowadzą Koło Gospodyń Wiejskich.
- na wyjeździe studyjnym uczestniczki projektu poznały dobre praktyki i inicjatywy społeczne.
- odbył się konkurs kulinarny , w którym ocenione zostały 3 najbardziej regionalne potrawy
- zdecydowanie wzrosła aktywność społeczna 10 mieszkanek wsi
- zdecydowanie poprawiła się komunikacja międzysąsiedzka
- nastąpiło zwiększenie integracji mieszkańców poprzez wspólne przygotowanie potraw regionalnych
- podjęte zostały starania nad sformalizowaniem grupy i utworzeniem stowarzyszenia, które będzie dbało  o zachowanie dziedzictwa kulturowego w obszarze tradycji kulinarnych i zwyczajów
 
Realizacja projektu ,, Siała baba mak’’ zdecydowanie przyczyniła się do :
- zwiększenia aktywności społeczności  lokalnej
-poprawiły się relacje małżeńskie  dzięki temu, że mężowie zaproszeni na spotkanie podsumowujące mieli okazję zobaczyć własne małżonki bardziej zadowolone, mające możliwość realizacji swoich zainteresowań
-wyłonienie lokalnej grupy liderskiej, która będzie kontynuowała działania społeczne
- nabycie przez uczestniczki projektu nowych umiejętności kulinarnych z zakresu kuchni regionalnej i tradycyjnej
- wzmocniły się więzi międzysąsiedzkie oraz integracja społeczności lokalnej
 
Odbiorcy projektu:
Orientacyjna liczba uczestników projektu : 10
Liczba odbiorców projektu : 20
Bezpośrednimi odbiorcami projektu było 10 kobiet z Krzewna . Są to gospodynie wiejskie zajmujące się domem i rodziną. Pośrednimi odbiorcami były ich rodziny i sąsiedzi. W projekcie wzięły udział kobiety, które chcą gotować i dzielić się swoją wiedzą na temat kuchni, chcą się rozwijać i mieć wpływ na rozwój swojej działalności.
 
 
Partnerzy projektu : prywatni  darczyńcy :  Pan Janusz Olczak, Pani Czesława Urbanowicz, Pani Bożena Gabryczewska , Pani Daria Jadczuk oraz wolontariusze
 
 
Kwota dofinansowania : 2000,00złPOWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.