ZESTAWIENIE STAŻY W RAMACH PROJEKTU "KIERUNEK - PRACA"


   Część Uczestników Projektu zostanie skierowana na staże zawodowe – przy uwzględnieniu swoich predyspozycji i cech indywidualnych, zapotrzebowania rynkowego, wymogów firm.
   Z uwagi na duży nacisk ze strony pracodawców na kwalifikacje praktyczne uczestników, średni okres stażu to 5 mcy. Wybór staży w oparciu o opracowany w projekcie Indywidualny Plan Działania. Realizacja staży zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z 27.03.2014, str. 1) oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży.
Miejsce: docelowo na obszarze Projektu, jeżeli zajdzie potrzeba - także w innym miejscu.
Warunki stażu:
-wyznaczenie opiekuna stażysty,
-obligatoryjna pisemna ocena stażu i jego jakości w trakcie i po jego realizacji,
-program stażu określony odgórnie, przed rozpoczęciem stażu, będący odrębnym dokumentem określającym zakres i wymiar
stażu, wymiar obowiązków, posiadający cel edukacyjny oraz treści edukacyjne
-obligatoryjne udostepnienie przez pracodawcę odpowiednich narzędzi i przystosowanego miejsca pracy do realizacji stażu
zgodnie z określonym programem
-informacje o ofercie i programach stażu będą przekazywane wszystkim uczestnikom proj.
-proces rekrutacji stażystów będzie oparty o wytyczne i wymogi pracodawcy względem potencjalnej grupy zainteresowanychuczestników
proj.
-staż poprzedzony procesem adaptacji
-umowa stażu w formie pisemnej
-zapewnione: zwrot k. doj, opiekun stażu , stypendium staż, badania lekarskie, BHP.

ZESTAWIENIE STAŻY W RAMACH PROJEKTU DO POBRANIA


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.