O ProjekcieOkres realizacji od 01.02.2019 do 29.02.2020 r.

CEL PROJEKTU:
Aktywizacja zawodowa min. 90 % z 60 Uczestników Projektu, zamieszkałych na obszarze subregiony olsztyńskiego w rozumieniu KC), objętych wsparciem projektowym w okresie od 01.02.2019 do 29.02.2020 r.
Celem projektu jest poprawa sytuacji ww osób na rynku pracy oraz podwyższenie lub nabycie nowych kwalifikacji czy kompetencji lub utrzymania formalnego potwierdzenia kwalifikacji /kompetencji Uczestników Projektu.


GRUPA DOCELOWA:
Projekt skierowany do osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy oraz biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj:
osoby starsze w wieku 50 lat i więcej,
 
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • a także do bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

WSPARCIE W PROJEKCIE :
Projekt uwzględnia instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatru. które mają się przyczynić do poprawy sytuacji Uczestnika Projektu na rynku pracy.
Główne zadania i wsparcie kierowane do Uczestników:
 • -wsparcie polegające na określeniu drogi rozwoju zawodowego(IPD),
 • - poradnictwo zawodowe i doradztwo psychologiczne,
 • -wsparcie umiejętności miękkich w formie warsztatów,
 • -szkolenia/ kursy,
 • -staże
 • - pośrednictwo pracy.
logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.