";

O PROJEKCIE


Okres realizacji od 01.01.2020 do 31.03.2021 r.

CEL PROJEKTU:

Aktywizacja zawodowa osób młodych w wieku 15-29 lat (osoby, które w momencie przystąpienia do projektu nie ukończyły 30 roku życia), biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET), spełniających kryteria udziału w projekcie, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na obszarze subregionu olsztyńskiego (powiaty: olsztyński, lidzbarski, bartoszycki, szczycieński, kętrzyński, mrągowski, nidzicki i miasto Olsztyn)


GRUPA DOCELOWA:

Projekt skierowany do osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy oraz biernych zawodowo w wieku w wieku 15 – 29 lat, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym szczególnie:
  • kobiety
  • niepełnosprawni
  • osoby niskowykwalifikowane
  • osoby długotrwale bezrobotne

WSPARCIE W PROJEKCIE :

Projekt uwzględnia instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia, które mają się przyczynić do poprawy sytuacji Uczestnika Projektu na rynku pracy.
Główne zadania i wsparcie kierowane do Uczestników:
  • wsparcie polegające na określeniu drogi rozwoju zawodowego (IPD),
  • wsparcie umiejętności miękkich w formie warsztatów,
  • szkolenia/ kursy,
  • staże
  • pośrednictwo pracy.


logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.