POP Fund - 1 edycja konkursu grantowego
Konkurs Grantowy jest ogłaszany przez Fundację PCPM jako operatora Funduszu Polskich Organizacji Pozarządowych (POP Fund) w celu wyłonienia najlepszych wniosków na realizację działań zgodnych z jednym lub kilkoma obszarami priorytetowymi, ustalonymi przez Komitet Sterujący.

W ramach niniejszego naboru Wniosków o przyznanie Grantu, Komitet Sterujący wskazał następujące obszary priorytetowe:
  • Poprawa jakości życia uchodźców poza głównymi metropoliami i na terenach wiejskich, w tym wsparcie w dobrowolnej przeprowadzce uchodźców z metropolii, o wysokich kosztach życia, do mniejszych miejscowości, gdzie koszty życia są niższe
  • Wsparcie w dobrowolnej wyprowadzce uchodźców z centrów zbiorowego zakwaterowania 
  • Wsparcie uchodźców doświadczających przeszkód w podjęciu pracy, w tym matek z dziećmi (do lat 7) 
  • Wsparcie uchodźców - osób starszych (w wieku emerytalnym) i/lub osób z niepełnosprawnością
  • Wsparcie włączenia i kontynuacji nauki dzieci-uchodźców w polskich szkołach 
  • Wsparcie uchodźców z pozostałych grup szczególnie narażonych na wykluczenie, w tym mniejszości etnicznych i seksualnych 
Budżet Konkursu Grantowego wynosi 500,000 zł (pięćset tysięcy złotych)
W ramach Konkursu Grantowego Organizator możliwe jest składanie projektów w jednej ścieżce grantowej:
Projekty Małe
a) Kwota Grantu do 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);
b) Społeczność lokalna stanowi od 0% do 50% odbiorców Projektu;
c) Koszty administracyjne Projektu oraz koszty na cele budowy zdolności instytucjonalnej nie mogą przekroczyć 10% kwoty Grantu.

O udzielenie Grantu w Konkursie Grantowym mogą się ubiegać:
a) zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) tj. w szczególności podmioty niedziałające w celu osiągnięcia zysku - osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ww. Ustawy;
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
c) zarejestrowane na terenie RP Ochotnicze Straże Pożarne;
d). zarejestrowane na terenie RP Koła Gospodyń Wiejskich.

Wnioski o przyznanie Grantu należy złożyć w wersji elektronicznej przez system zarządzania grantami Witkac do dnia 29.11.2023 r. do godziny 23:59. Wnioski o przyznanie Grantu złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

STRONA KONKURSU


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.