Nowy Program MSiT: „Aktywna Szkoła”
Minister Sportu i Turystyki ogłasza  Program "Aktywna Szkoła".
 
Główne cele programu:
  1. Stworzenie warunków do udostępnienia szkolnej infrastruktury sportowej.
  2. Stworzenie warunków dla aktywizacji społeczności lokalnych.
  3. Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej.
  4. Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród społeczeństwa, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

RODZAJ ZADAŃ OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM
1. Wspieranie działań sportowych na terenie szkół w weekendy (soboty, niedziele).
2.  Wspieranie działań aktywizujących prowadzonych na samorządowych (w tym szkolnych) obiektach sportowych.
3. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Program będzie realizowany i koordynowany przez podmiot wyłoniony w wyniku procedury niniejszego naboru, realizujący zadanie na poziomie ogólnopolskim (zwany realizatorem krajowym lub wnioskodawcą, który będzie go realizował przez okres 3 lat.  

O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, które posiadają doświadczenie w realizacji ogólnopolskich projektów o podobnym charakterze.

Planowana w 2024 r., wysokość środków dla zadań:
Zad. 1 – 114 mln zł,
Zad. 2 – 106 mln zł,
Zad. 3 – 40 mln zł.

Zadania mają charakter ogólnopolski.
Wymagane jest aby wnioskodawca, przewidywał w ramach realizacji zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 0,1 % całości kosztów zadania.

Oferty realizacji zadań należy nadsyłać do 19 marca 2024.

STRONA PROGRAMU


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.