Konkurs grantowy Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce - edycja wiosenna 2024 roku
Organizatorem Programu jest Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.
Celem Programu jest zachowanie i utrwalanie pamięci o historii i kulturze Żydów oraz ochrona ich dziedzictwa ze szczególnym uwzględnieniem działań lokalnych włączających miejscowe społeczności.
Cel Programu będzie realizowany poprzez przyznanie Grantobiorcom Grantów na realizację Projektów.
W ramach Programu dofinansowane mogą być następujące typy projektów:
a. Upamiętnienia miejsc, ludzi, wydarzeń ;
b. Ochrona cmentarzy i miejsc pochówku w tym upamiętniania tych miejsc;
c. Edukacyjne;
d. Wydarzenia kulturalne i popularyzatorskie;
e. Wydawnictwa i publikacje (w tym elektroniczne);
f. inne działania zgodne z celem Programu oraz celami statutowymi Stowarzyszenia. 

W Programie grantowym mogą wziąć udział następujące podmioty zarejestrowane w Polsce, takie jak:
a. stowarzyszenia
b. fundacje.;
c. kościelne osoby prawne
d. państwowe i samorządowe instytucje kultury,
3. publiczne i niepubliczne placówki oświatowo – wychowawcze
f. grupy złożone z minimum trzech osób fizycznych działające we współpracy z podmiotami wymienionymi w pkt a-e powyżej, które to podmioty będą Wnioskodawcą i spełnią wszystkie wymagania określone Regulaminem Konkursu

Maksymalna wysokość jednego Grantu wynosi 12.000 zł
Wnioskodawca musi uwzględnić minimalny wkład własny w wysokości 10% wartości Grantu.
Nabór wniosków do konkursu trwa do: 24 marca 2024 r.  godz. 23:59
Dofinansowane projekty muszą być realizowane w obrębie współczesnych i historycznych granic Polski z maksymalnym terminem realizacji 30 czerwca 2025 r.

Strona konkursu znajduje się pod linkiem:

https://www.witkac.pl/public/#/contest/view?id=30302


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.