PROGRAM RITA - PRZEMIANY W REGIONIE - WIOSNA 2024
Program RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED). Celem programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego. 

Dofinansowanie ze środków programu może dotyczyć wyłącznie współpracy z podmiotami i partnerami z krajów Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Działania skierowane do lub obejmujące podmioty z innych krajów mogą być elementem wnioskowanego projektu jedynie w przypadku, gdy ich koszty są pokrywane z innych źródeł niż dotacja programu RITA.

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów, które najlepiej odpowiadają celom Programu, realizowanych wspólnie przez partnerów z Polski oraz z co najmniej jednego z krajów objętych programem. Projekty powinny przyczyniać się do przemian demokratycznych i systemowych w krajach objętych programem poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem transformacji.

Jeden podmiot może złożyć maksymalnie 2 wnioski w konkursie. 

Maksymalna kwota jednej dotacji wynosi 60 000 PLN

Pula środków w tej edycji programu: 690 000 PLN.

Wnioskodawcami mogą być
  • towarzyszenia,
  • fundacje,
  • osoby prawne i związki wyznaniowe działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele i działalność obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
W każdym wniosku składanym w otwartym konkursie grantowym obowiązkowy jest udział co najmniej jednego partnera z krajów objętych programem. 

Termin składania wniosków upływa 15 marca 2024 r., o godz. 12.00 (południe).
Realizacja projektów ma się zawierać w przedziale między 1 czerwca 2024 r. a 31 maja 2025 r.

Szczegółowe warunki naboru i realizacji projektu, wraz z kryteriami oceny wniosków, znajdują się na stronie organizatora, pod linkiem:
http://www.programrita.org/projekty-partnerskie


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.