ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOAKLNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOSĆ NA LATA 2014- 2020 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”
W związku ze:
  1. zmianą wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (wytyczne nr 7/1/2020),
  2. procedowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  i zaproponowaną Lokalnej Grupie Działania „Warmiński Zakątek” dodatkową alokacją środków na:
            - działania konkursowe w wysokości 777 000 euro (tj. w złotych wg kursu przeliczeniowego
            4,51 zł/euro – 3 504 270 zł)
            - koszty bieżące i aktywizację w wysokości 93 240,00 euro (tj. w złotych wg kursu przeliczeniowego
            4,51zł/euro - 420 512,40zł)

 
Ponadto wydłużeniu ulega okres realizacji strategii z zaprogramowanego: 2014 -2020 o 2 lata.
 
Niezbędne jest niezwłoczne dostosowanie zapisów strategii i innych dokumentów dotyczących wyboru operacji przez LGD, do obowiązujących uregulowań prawnych.
 
Aktualizacja strategii odbywa się w trybie określonym w załączniku nr 1 do LDR LGD „Warmiński Zakątek”, punkt 2 podpunkt 2.2, z zachowaniem 30 – dniowego okresu konsultacji proponowanych zmian, tj.
do dnia 7 czerwca 2021 roku.

Wszelkie uwagi /wnioski do projektowanej zmiany należy zgłaszać mailowo na adres: 
warminskizakatek@wp.pl, wskazując  w tytule maila: KONSULTACJE - AKTUALIZACJA LSR oraz opisując w treści zgłaszane zagadnienia.

 
SZCZEGÓŁY


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.