KONSULTACJE ZMIAN Regulaminu Funkcjonowania Rady LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”
   W związku z wejście w życie przepisów zmieniających procedury wyboru i oceny wniosków przez Radę Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”,  niezbędne jest dostosowanie uregulowań LGD do obowiązujących norm, tj. wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (wytyczne nr 7/1/2020).
 
Zmienione przepisy wynikające ze szczególnej sytuacji COVID wprowadzają również istotne zmiany w podejściu do tworzenia i utrzymania miejsc pracy dla przedsięwzięć dotyczących rozwoju przedsiębiorczości, poprzez zawężenie wymogów do utworzenia i utrzymania 1 miejsca pracy.
Powyższe stworzyło konieczność zweryfikowania kryteriów oceny wniosków do obowiązujących przepisów prawnych.
 
Ponadto, procedowane zmiany do PROW 2014 – 2020 wprowadzają nowy instrument rozwijania aktywności społecznych i przedsiębiorczych na obszarach wiejskich – inicjatywy smart village, co wymaga stworzenia odrębnych procedur.

Wszystkie powyższe obszary tematyczne były przedmiotem szczegółowej analizy dokumentów i procedur stosowanych przez Lokalną Grupę Działania, dokonanej przez Członków Rady.

Wypracowane zapisy i rozwiązania stanowią dokument wyjściowy do konsultacji społecznych.

W załączeniu znajdziecie Państwo projekt zmian Regulaminu Rady LGD wraz z załącznikami, które podlegają zmianie.
Weryfikowane treści zostały w dokumencie oznaczone wytłuszczonym drukiem.
Karty oceny wniosków:
- wstępnej – nie podlegają weryfikacji, gdyż są dokumentem obowiązującym na mocy Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- jakościowej – do konsultacji w zakresie usunięcia kryteriów jakościowych dotyczących tworzenia więcej niż 1 miejsca pracy i dodania punktów premiujących dla Podmiotów gospodarczych / osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, które działają / mieszkają na obszarze LGD dłużej niż 2 lata.

Termin zgłaszania uwag / propozycji do dokumentów: 10 maja – 9 czerwca 2021 roku.

Wszelkie uwagi /wnioski do projektowanej zmiany należy zgłaszać mailowo na adres: warminskizakatek@wp.pl, wskazując  w tytule maila: KONSULTACJE - AKTUALIZACJA LSR oraz opisując w treści zgłaszane zagadnienia.

PROJEKT ZMIAN DO POBRANIA


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.