LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LGD "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" na lata 2014 - 2020




 

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru  LGD "Warmiński Zakątek" do włączenia się w proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Uwzględnienie w dokumencie strategicznym faktycznych potrzeb społecznych i instrumentów dających możliwość ich rozwiązania jest priorytetowym elementem planowania, które uwzględnia zróżnicowane elementy włączania się mieszkańców w proces budowy LSR.

Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich zaplanowanych form partycypacji społecznej.

Zapraszamy do wspólnego przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju!

 

SZCZEGÓŁOWY

HARMONOGRAM PRAC NAD OPRACOWANIEM LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

 

I. DIAGNOZA I ANALIZA SWOT

Metody partycypacyjne:

Ankieta ewaluacyjna

Oszacowanie skuteczności realizacji lokalnej strategii rozwoju LGD "Warmiński Zakątek" na lata 2007 - 2013 pod kątem:

1) wpływu projektów dofinansowanych ze środków LGD na aktywność społeczną, przedsiębiorczość,

    liczbę nowych miejsc pracy, atrakcyjność turystyczną  i konkurencyjność  obszaru,

2) efektywności działań własnych LGD.

 W badaniach ankietowych wzięło udział 192 osoby, w tym 72 przedstawicieli sektora publicznego, 48 biznesu (28 rolników, 10 przedsiębiorców), 28 sektora pozarządowego oraz 44 mieszkańców.

Wyniki badań stanowią element diagnozy potrzeb obszaru LGD.

Warsztaty tematyczne zorganizowane na obszarze każdej gminy członkowskiej (drzewo problemów, SWOT)

Warsztaty zorganizowane zostały we wszystkich 12 Gminach członkowskich LGD, w terminie 17 sierpnia - 10 września 2015 roku. Na wszystkich spotkaniach obecni byli przedstawiciele sektora społecznego, publicznego, biznesu i mieszkańcy.

Wyniki prac warsztatowych dostępne są na stronie www.warmińskizakatek.com.pl, w zakładce Postęp prac nad strategią. W tej samej zakładce dostępna jest również analiza SWOT dla całego obszaru LGD, wraz z doszczegółowieniem poszczególnych elementów diagnozy.

KONSULTACJE ON - LINE DIAGNOZY I PROJEKTU SWOT dla obszaru LGD

Poddanie konsultacjom społecznym on - line (arkusz wniosków / uwag) analizy SWOT i streszczenia diagnozy obszaru LGD.

Termin konsultacji: 10 listopada - 1 grudnia 2015 roku. 

Dokumenty do konsultacji i arkusz wniosków / uwag do SWOT i diagnozy obszaru dostępne tutaj

Debata OPEN - SPACE - pogłębiona diagnoza problemów społecznych na obszarze LSR pod kątem doprecyzowania grup defaworyzowanych

Termin debaty zaplanowany został na drugą połowę listopada br. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostaną przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz mieszkańców obszaru LGD, wymagających wsparcia społecznego: Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, służby zdrowia, organizacji pozarządowych działających na rzecz grup defaworyzowanych.

Planowany przebieg debaty:

- prezentacja metodologii debaty Open Space,
- zgłaszanie tematów do dyskusji w podgrupach, giełda, podział,
- tury dyskusji, wnioski w postaci mapy grup defaworyzowanych.

 

II. OKREŚLENIE CELÓW I WSKAŹNIKÓW. OPRACOWANIE PLANU DZIAŁANIA

Metody partycypacyjne:

Warsztaty tematyczne zorganizowane na obszarze każdej gminy członkowskiej - cele operacyjne LSR

Warsztaty zorganizowane zostały we wszystkich 12 Gminach członkowskich LGD, w terminie 17 sierpnia - 10 września 2015 roku. Na wszystkich spotkaniach obecni byli przedstawiciele sektora społecznego, publicznego, biznesu i mieszkańcy.

Wyniki prac warsztatowych dostępne są na stronie www.warmińskizakatek.com.pl, w zakładce Postęp prac nad strategią. Cele strategiczne zdiagnozowane przez wszystkie lub przeważającą większość grup warsztatowych będą stanowiły kluczowe cele wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Konsultacje on - line celów strategicznych i operacyjnych dla lsr

Poddanie konsultacjom społecznym on - line (arkusz wniosków / uwag) projektu celów strategicznych i operacyjnych.

Termin konsultacji: 10 listopada - 1  grudnia 2015 roku. 

Zestawienie celów operacyjnych do  konsultacji i arkusz wniosków / uwag dostępne tutaj

Wywiad focusowy - wskaźniki osiągnięcia celów.  Założenia do planu działania

Termin spotkania focusowego: 10 listopada 2015 (biuro LGD, godzina 13.00)

Uczestnicy:  członkowie Zarządu LGD "Warmiński Zakątek" reprezentujący sektor publiczny, społeczny, gospodarczy

Konsultacje on - line  zakresu działań zaplanowanych do realizacji w ramach lsr

Poddanie konsultacjom społecznym on - line szczegółowych zasad wspierania przedsiębiorczości w ramach LSR, oraz obszarów tematycznych wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Termin konsultacji: 10 listopada - 1 grudnia 2015 roku. 

Ankieta konsultacyjna dostępna tutaj

Karta priorytetowych przedsięwzięć wdrażania LSR dostępna tutaj

 

III. OPRACOWANIE ZASAD WYBORU OPERACJI I USTALANIA KRYTERIÓW WYBORU

Wywiad focusowy - kryteria wyboru operacji

Termin spotkania focusowego: 10 listopada 2015 (biuro LGD, godzina 13.00)

Uczestnicy:  członkowie Zarządu LGD "Warmiński Zakątek" reprezentujący sektor publiczny, społeczny, gospodarczy

Badanie ankietowe -  kryteria wyboru operacji

Badanie ankietowe przeprowadzone zostanie wśród wszystkich członków LGD "Warmiński Zakątek" drogą mailowa - formularz do wypełnienia. Podstawa badania ankietowego:  założenia wypracowane podczas spotkania focusowego. Ankietowani ocenią proponowane kryteria i wniosą propozycje własnych kryteriów oceny wniosków. Ankieta obejmowała będzie również badanie zainteresowania potencjalnych beneficjentów: programy grantowe.

Termin badania ankietowego: 16 - 30 listopada 2015 roku. 

Formularz ankiety dostępny tutaj

Warsztaty tematyczne - zasady wyboru operacji w ramach LSR

Do udziału w warsztatach zapraszamy przedstawicieli Rady LGD, którzy reprezentują wszystkie sektory (gospodarczy, społeczny i publiczny), oraz członków komisji konkursowych, którzy dokonywali oceny wniosków konkursowych w ramach programów grantowych.

Planowany termin warsztatów: druga połowa listopada 2015

Konsultacje  zasad wyboru operacji

Poddanie konsultacjom społecznym projektu zasad wyboru operacji w ramach LSR.

Termin konsultacji: 23 listopada - 7 grudnia 2015 roku

Dokument do konsultacji i arkusz wniosków / uwag dostępne tutaj

 

IV. OPRACOWANIE ZASAD MONITOROWANIA I EWALUACJI

Badanie ewaluacyjne

Oszacowanie skuteczności realizacji lokalnej strategii rozwoju LGD "Warmiński Zakątek" na lata 2007 - 2013, którego elementem była ocena zasad monitorowania i ewaluacji LSR pod kątem:

- wpływu okresowej weryfikacji wskaźników na osiągniecie celów LSR,

- skuteczności stosowanych technik monitoringu pod kątem zaangażowania społeczności lokalnej w proces weryfikacji LSR.

badaniach ankietowych wzięło udział 192 osoby, w tym 72 przedstawicieli sektora publicznego, 48 biznesu (28 rolników, 10 przedsiębiorców), 28 sektora pozarządowego oraz 44 mieszkańców.

Wyniki badań stanowią element diagnozy potrzeb obszaru LGD.

 Badanie ankietowe -  skuteczne metody monitoringu i ewaluacji

Badanie ankietowe przeprowadzone zostanie wśród mieszkańców obszaru LGD - próba obejmująca 10 przedstawicieli samorządu lokalnego, 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych (w tym co najmniej 3  realizujących cele statutowe na rzecz grup defaworyzowanych), 10 przedstawicieli biznesu, 10 mieszkańców.

Bezpośrednie skierowanie ankiet do wylosowanej grupy respondentów pozwoli na bieżące monitorowanie aktywności i wysoki wskaźnik zwrotu ankiet ze wszystkich grup.

Warsztaty tematyczne połączone z wywiadem focusowym

Warsztaty tematyczne dla przedstawicieli Rady LGD :Warmiński Zakątek" i pracowników biura LGD zorganizowane zostaną w II połowie listopada br.

Wyniki ankiet, wnioski z badania ewaluacyjnego i wywiadu będą stanowiły podstawę opracowania założeń do lokalnej strategii rozwoju

Konsultacje  zasad monitorowania i ewaluacji LSR

Poddanie konsultacjom społecznym projektu zasad monitorowania i ewaluacji LSR.

Termin konsultacji: 30 listopada - 10 grudnia 2015 roku

Dokument do konsultacji i arkusz wniosków / uwag dostępne tutaj

 

V. PRZYGOTOWANIE PLANU KOMUNIKACJI W ODNIESIENIU DO REALIZACJI LSR

Debata OPEN - SPACE - pogłębiona diagnoza problemów społecznych na obszarze LSR pod kątem doprecyzowania grup defaworyzowanych

Termin debaty zaplanowany został na drugą połowę listopada br. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostaną przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz mieszkańców obszaru LGD, wymagających wsparcia społecznego: Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, służby zdrowia, organizacji pozarządowych działających na rzecz grup defaworyzowanych.

Obszar tematyczny debaty w zakresie planu komunikacyjnego: obszary problemowe i skuteczne instrumenty komunikowania z grupami defaworyzowanymi

Wywiady grupowe na poziomie lokalnym z udziałem przedst. grup defowaryzowanych

W gminach członkowskich obszaru LGD zaplanowano przeprowadzenie wywiadów grupowych:

- analiza potrzeb / problemów komunikacyjnych,

- skuteczne narzędzia komunikowania sie ze społecznością

- ocena efektywności działań komunikacyjnych

 Terminy i miejsca wywiadów grupowych:

Lubomino: 16.11.2015

Bisztynek - 17.11.2015

Dobre Miasto - 19.11.2015

Lidzbark Warmiński - 26.11.2015

Górowo Iławeckie - 01.12.2015

 

Badanie ankietowe -  skuteczne instrumenty komunikacji

Poddanie konsultacjom społecznym on - line szczegółowych zasad wspierania przedsiębiorczości w ramach LSR, oraz obszarów tematycznych wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Termin badania ankietowego: 9  - 23 listopada 2015 roku. 

Ankieta konsultacyjna dostępna tutaj

Konsultacje projektu planu komunikacji  on - line

Poddanie konsultacjom społecznym projektu planu komunikacji

Termin konsultacji: 30 listopada - 10 grudnia 2015 roku

Dokument do konsultacji i arkusz wniosków / uwag dostępne tutaj



POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.