OFERTA INKUBATORA PREZDSIĘBIORCZOŚCI WIEJSKIEJ WARMIA CAFFE

USŁUGI MARKETINGOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Serdecznie zapraszamy
PRZEDSIĘBIORCÓW I PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ
prowadzących DZIAŁALNOŚĆ  GOSPODARCZĄ LUB STATUTOWĄ ODPŁATNĄ
na terenie LGD „Warmiński Zakątek” (w rozumieniu siedziby i/lub oddziału)
 
do skorzystania z bezpłatnych usług marketingowych IINKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WARMIA CAFFE w zakresie tematów dotyczących:
 1. Wytwarzania żywności,
 2. Kreowania i sprzedawania produktów turystycznych,
 3. Rękodzieła i działalności artystycznej wykorzystującej zasoby i dziedzictwo Warmii.
 
Zakres doradztwa marketingowego obejmuje w szczególności:
 1. analizy danych marketingowych,
 2. pomoc w konstruowaniu strategii marketingowych,
 3. wsparcie w nawiązywaniu kontaktów i wdrażaniu procesów sprzedażowych o charakterze  B2B i B2C,
 4. opracowanie kanałów pozyskania nowych klientów,
 5. analizę i koncepcje rozwoju nowych usług / obszarów produkcji umożliwiających dywersyfikację działalności, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej i nowych potrzeb rynku w okresie po – covid i recesji gospodarczej. ,
 6. wskazywanie nowych trendów w marketingu (w tym cyfrowym).
 
 
Sposób świadczenia usług doradczych:
 1. spotkania bezpośrednie organizowane w części biurowej inkubatora Warmia Caffe
(ul. Grunwaldzka 611-040 Dobre Miasto)
 1. praca ekspercka – na obszarze działalności podmiotu korzystającego z usług (na etapie diagnozy), w formule on – line (na etapie opracowania eksperckiego)
 
Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Inkubowanie przedsiębiorczości wiejskiej” realizowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, objętego PROW na lata 2014 – 2020.
 
Ekspert wiodący: KRZYSZTOF MARGOL
telefon  kontaktowy: 60695389
e-mail: kmargol@nida.pl
 
(dossier Doradcy  dostępne na stronie internetowej www.warminskizakatek.com.pl, zakładka „współpracujemy z…”)
 
Istnieje również możliwość współpracy z Doradcami specjalistycznymi, po zdiagnozowaniu szczególnych potrzeb Przedsiębiorców.
POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.