O PROJEKCIE
Projekt „Kierunek - praca” nr RPWM.10.02.00-IP.01-28-001/16 jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy: Województwem Warmińsko-Mazurskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie a Warmińskim Zakątkiem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa 10 – Regionalny rynek pracy, Działanie 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe.

TERYTORIALNY I CZASOWY ZAKRES PROJEKTU
Projekt jest realizowany od 1 listopada 2016 do 30 listopada 2017 roku na obszarze subregionu olsztyńskiego województwa warmińsko-mazurskiego (obejmujący powiaty: olsztyński, bartoszycki, lidzbarski)

CEL PROJEKTU
Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 60 osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza tj. osób powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach oraz kobiet, zamieszkujących na obszarze subregionu olsztyńskiego (w rozumieniu przepisów KC) poprzez pomoc w określeniu kierunku rozwoju zawodowego, wsparcia psychologicznego, poprzez diagnozę Uczestnika projektu oraz opracowanie dla niego IPD. Wyposażenie Uczestnika Projektu w umiejętność poruszania się po rynku pracy, aktywnego poszukiwania pracy a także nabycie nowych kwalifikacji bądź uzupełnienie już posiadanych umiejętności, kompetencji, kwalifikacji, w okresie od 01.11.2016 r. do 30.11.2017 r., a w konsekwencji podjęcie zatrudnienia zgodnie z założonymi wskaźnikami efektywności zatrudnieniowej.

ADRESACI PROJEKTU
Projekt skierowany jest do 60 osób (30 kobiet i 30 mężczyzn), które spełniają poniższe warunki:
- są powyżej 29 roku życia (tj. od dnia 30 urodzin), 
- zamieszkują powiaty: olsztyński, lidzbarski, bartoszycki, 
- nie pracują(zarówno osoby zarejestrowane jak i nie zarejestrowane w UP)
Dodatkowo kandydaci muszą należeć przynajmniej do jednej z następujących kategorii:
- Kobiety
- osoby posiadających niskie kwalifikacje (z wykształceniem maksymalnie zasadniczym zawodowym lub średnim ogólnokształcącym/zawodowym)
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby w wieku pow. 50 lat
- osoby niepełnosprawne

OFEROWANE FORMY WSPARCIA
Każda Uczestniczka / Każdy Uczestnik zostanie objęty kompleksowym wsparciem obejmującym formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u Niej / Niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia, w tym obligatoryjnie poradnictwo zawodowe obejmujące pomoc w określeniu drogi rozwoju zawodowego zgodnie ze zidentyfikowanymi  potrzebami oraz pośrednictwo pracy.

UWAGA !!!
OSOBY BĘDĄ KIEROWANE NA KURSY I STAŻE ZGODNIE Z POTRZEBAMI KANDYDATA.
 
Informacje szczegółowe:
 1. Zakwalifikowanie kandydata do kursu/szkolenia/stażu zgodnie z diagnozą potrzeb szkoleniowych poprzedzonych wsparciem aktywizacyjnym.
 
 • Kursy /Szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji, zakończonego egzaminem zewnętrznym oraz możliwością uzyskania uznanego na rynku certyfikatu.
  • wybór szkolenia nastąpi na etapie opracowania IPD; wnioskodawca nie ogranicza tematyki szkoleń, ponieważ uniemożliwi to elastyczne reagowanie na potrzeby szkoleniowe UP, które będą znane dopiero w okresie realizacji projektu; szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami na rynku pracy.
  • w ramach wsparcia zostanie utworzone maksymalnie 6 grup szkoleniowych średnio 10 12 -osobowych;
  • materiały szkoleniowe;
  • profesjonalna kadra trenerska;
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;
  • egzamin zewnętrzny oraz możliwość uzyskania uznanego na rynku certyfikatu;
  • stypendium szkoleniowe za każdą godzinę obecności na szkoleniu; 997,40zł za miesiąc
  • zwrot kosztów dojazdu;
  • wyżywienie
 • Stażu zawodowego (staż poprzedzony procesem adaptacji -umowa stażu w formie pisemnej )
  • 5 miesięczny staż;
  • 8 godzin na dobę, 40 godzin tygodniowo (min 150 godzin); a w przypadku osób zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę, 35 godzin tygodniowo;
  • miejsce odbywania stażu będzie powiązane z tematyką szkolenia, w którym wziął udział Uczestnik Projektu;
  • badanie lekarskie;
  • Szkolenie BHP
  • ubezpieczenie NNW;
  • stypendium stażowe
  • opiekun stażu
  • stypendium stażowe w wysokości 1850zł/mc(brutto/brutto)
W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci również usługą pośrednictwa pracy.

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy zapoznać się z regulaminem udziału w projekcie oraz złożyć w biurze projektu wypełniony formularz zgłoszeniowy..


Składanie dokumentów rekrutacyjnych możliwe będzie w biurze projektu osobiście, listownie, telefonicznie dla osób z niepełnosprawnością wzroku, on-line dla osób z niepełnosprawnością ruchową, odbiór dokumentów przez zespół projektowy we wskazanym miejscu lub w trakcie umówionego spotkania z potencjalnymi UP. Wnioskodawca przewiduje również bezpośrednią pomoc osobom z niepełnosprawnościami w skompletowaniu i uzupełnieniu dokumentów rekrutacyjnych – dojazd do UP.

PLANOWANE EFEKTY
Rezultatem projektu będzie zwiększenie zatrudnienia wśród osób pozostających bez pracy a jednocześnie wyposażenie ich w niezbędne kwalifikacje
Udział Uczestniczek / Uczestników w projekcie przełoży się na efektywne wykorzystanie ich potencjału, poprawę samooceny i sytuacji materialnej. Realizacja wsparcia dla osób należących do grupy docelowej przyczyni się do polepszenia ich sytuacji na regionalnym rynku pracy i zapobiegnie zjawisku wykluczenia społecznego spowodowanego brakiem kwalifikacji, niepełnosprawnością, wiekiem oraz płcią. 
W ramach projektu gwarantujemy stosowanie zasady równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 898 866,25 zł
DOFINANSOWANIE UE: 764 036,31 zł

 logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.