Listy rankingowe z dnia 31.07.2019 r.

   Dotyczy osób, które złożyły wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji oraz finansowego wsparcia pomostowego wraz z biznesplanem w naborze prowadzonym w dniu 23.07.2019 r.
Lp. Numer ewidencyjny biznesplanu Średnia punktowa Wnioskowana kwota dotacji Kwota przyznanej dotacji
1 46/ZPD4/2019/B/K-73/L 82 25 395,00 zł 25 395,00 zł
2 42/ZPD4/2019/B/M-75/L 77 25 395,00 zł 25 395,00 zł
3 114/ZPD4/2019/L/M-77/L 76,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
4 111/ZPD4/2019/L/M-70/L 74,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
5 117/ZPD4/2019/M/L-74/L 74 25 395,00 zł 25 395,00 zł
6 116/ZPD4/2019/L/M-71/L 71,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
7 118/ZPD4/2019/L/K-78/L 70,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
8 110/ZPD4/2019/L/M-76/L 70 25 395,00 zł 25 395,00 zł
9 113/ZPD4/2019/L/M-80/L 69 25 395,00 zł 25 395,00 zł
10 74/ZPD4/2019/L/M-47/L 67 25 395,00 zł 25 395,00 zł
 
Lista rezerwowa
Lp. Numer ewidencyjny biznesplanu Średnia punktowa Wnioskowana kwota dotacji Kwota przyznanej dotacji
1 39/ZPD4/2019/B/K-32/B 66 25 395,00 zł 25 395,00 zł (warunkowo)
2 72/ZPD4/2019/L/K-79/L 60 25 395,00 zł 25 395,00 zł
(warunkowo)
 
Lista wniosków odrzuconych na etapie oceny merytorycznej
Lp. Numer ewidencyjny biznesplanu Średnia punktowa Wnioskowana kwota dotacji Kwota przyznanej dotacji
1 45/ZPD4/2019/B/K-31/B 44,5 25 395,00 zł 0,00 zł
 
Lista wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej
Lp. Numer ewidencyjny biznesplanu Średnia punktowa Wnioskowana kwota dotacji Kwota przyznanej dotacji
1 4/ZPD4/2019/K/M-72/L (-) (-) (-)
 
   Informujemy, że do osób, które otrzymały dofinansowanie w najbliższych dniach zostanie wysłane pismo o możliwości podpisania umowy na otrzymanie bezzwrotnego wsparcia finansowego w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego. W celu podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego należy dokonać rejestracji działalności gospodarczej. W związku z czym zgodnie z § 10 punkt 4 Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości proszę o skompletowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego:
 
  • dokumentu poświadczającego zarejestrowanie działalności gospodarczej (wpis do CEIDG, KRS lub innego właściwego rejestru),
  • dokumentu poświadczającego nadanie numeru REGON dla prowadzonej działalności gospodarczej (wydruk z bazy internetowej regon),
  • dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA/ZZA oraz ZUS ZFA) działalności gospodarczej,
  • kopii umowy/zaświadczenia/innego dokumentu potwierdzającego posiadanie rachunku bankowego przeznaczonego pod potrzeby planowanej działalności gospodarczej
  • zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji (tylko w przypadku, gdy przyznana dotacja jest inna niż wnioskowana)
  • Zaświadczenie o zarobkach od poręczyciela (w przypadku, gdy poręczycielem będzie osoba prowadząca działalność gospodarczą należy dostarczyć: książkę przychodów i rozchodów za 2019 rok, PIT za 2017 i 2018 r., zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US).
 
Dokumenty należy dostarczyć do biura projektu (osobiście lub pocztą) w możliwie jak najszybszym terminie, jednak nie później niż do 09.08.2019 r.


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.