Konkurs Onkogranty V   Celem konkursu grantowego realizowanego przez Fundację Polska Liga Walki z Rakiem jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów badawczych i analiz systemowych z dziedziny polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego w obszarze walki z rakiem. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie oryginalne projekty, twórczo nawiązujące do programowego dokumentu Fundacji, Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024 (http://www.walkazrakiem.pl), których realizacja może znacząco wpłynąć na poprawę dostępności i jakości opieki onkologicznej w Polsce.
   . W konkursie nie można zgłaszać projektów: 1. już rozpoczętych lub finansowanych z innych źródeł, 2. związanych z konkretnymi produktami leczniczymi lub wyrobami medycznymi, 3. zakładających sprzedaż wyników, 4. o charakterze badań klinicznych. 
   Czas realizacji projektów: Od 1 do 6 miesięcy od podpisania umowy. 
   Wysokość grantów: Od 3 000 zł do 13 000 zł
 Termin składania wniosków: - pocztą lub przesyłką kurierską – do 30.10. 2021 r. rozumianej jako data doręczenia na adres Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem, ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa, lub - pocztą elektroniczną - do dnia 30.10.2021 r. rozumianej jako data doręczenia na adres mailowy: onkogranty@ligawalkizrakiem.pl 

STRONA PROGRAMU


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.