";

O PROJEKCIE


Realizacja projektu ma na celu zwiększenie zatrudnialności uczniów branżowej szkoły specjalnej i stopnia w spec. ośrodku szkolno-wychowawczym im.św.Jana Pawła II w Kętrzynie poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego. Projekt przyczyni się do wzmocnienia powiązania systemu kształcenia i szkolenia zawodowego z rynkiem pracy. Realizacja wsparcia zaplanowanego w projekcje wynika z indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania placówki-SOSW, prowadzącej kształcenie zawodowe. Założenia projektu zostały oparte na diagnozie potrzeb przygotowanej i przeprowadzonej przez SOSW (zatwierdzonej przez organ prowadzący-powiat kętrzyński,zgodnie z przepisami obowiązującymi w jednostce oraz przez dyrektora SOSW) (wnioski z diagnozy część 3.1)odnoszącej się do:

  • potrzeby podnoszenia kompetencji,uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez 32 uczniów SOSW (GD)(Typ I,Model I); -potrzeby doskonalenia kompetencji lub kwalifikacji zawodowych 5 nauczycieli SOSW (GD)(Typ I,Model II);
  • potrzeby doposażenia bazy dydaktycznej 1 placówki-SOSW(GD) w sprzęt/materiały dydaktyczne(Typ I,Model I,Typ IV zgodnie z uzasadnieniem w opisie zadaniai koncepcją uniwersalnego projektu),po zakończeniu realizacji projektu sprzęt/materiały dydaktyczne pozostaną w SOSW do kontynuacji procesu nauczania,zgodnie z działalnością statutową placówki, prowadzącej kształcenie zawodowe.
  • potrzeby kształtowania u 32 uczniów SOSW kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy(Typ IV);
  • działań podejmowanych na rzecz współpracy SOSW z pracodawcami/przedsiębiorcami z otoczenia społeczno-gospodarczego(Typ I,Model I).

Działania zaplanowane w proj. wynikają również z obligatoryjnych porozumień zawartych pomiędzy SOSW I pracodawcami/przedsiębiorcami (uczestniczącymi w konstruowaniu założeń wsparcia przewidzianego w projekcie),których działalność jest związana z zawodem/branżą,w której kształcą się uczniowie. Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, zasadą niedyskryminacji oraz z zasadą zrównoważonego rozwoju.logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.