Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy
Nabór: SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW EFS
 
ZARZĄD LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”
ogłasza konkurs na stanowisko pracy:
 
SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW EFS

Etat: 1, forma zatrudnienia: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: ul. Grunwaldzka 6  11-040 Dobre Miasto
 
I . Wymagania niezbędne
1 ) wykształcenie wyższe: ekonomiczne, prawnicze, administracyjne (co najmniej licencjat),
2) co najmniej 2 – letnie doświadczenie w obsłudze merytoryczno – technicznej projektów
    finansowanych / współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w
    tym w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014 – 2020 /  programu operacyjnego
    Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 lup potwierdzone umową o pracę zatrudnienie na
   stanowisku koordynatora / asystenta / specjalisty tematycznego w co najmniej 1 projekcie
   finansowanym / współfinansowanym ze środków EFS przez okres co najmniej 3 miesięcy,
3) udokumentowany udział merytoryczny w  co najmniej 1 projekcie  współfinansowanym
    ze środków EFS w obszarze podnoszenia kwalifikacji / kompetencji zawodowych, w tym w
    zakresie kursów, szkoleń, staży, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
4) udokumentowana wiedza merytoryczna potwierdzona zaświadczeniami / certyfikatami
    ukończenia kursów w co najmniej 2 z poniższych obszarów, w tym co najmniej 1 z
    podkategorii a lub b:
a) kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych z EFS,
b) zamówienia publiczne / tryby konkurencyjne w projektach współfinansowanych z EFS,
c) standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami / zasady niedyskryminacji i równości szans w projektach,
d) ochrona danych osobowych,
5) prawo jazdy kategorii B.

II Wymagania dodatkowe
 1. Komunikatywność i wysoka kultura osobista,
 2. Umiejętność pracy w zespole,
 3. Umiejętność pracy pod presją czasu,
 4. Umiejętność organizacji własnego czasu pracy i działania wg uzgodnionych harmonogramów prac,
 5. Otwartość na nowe rozwiązania i inicjatywność
 6. Empatia
III. Umiejętności premiowane
 1. uprawnienia doradcy zawodowego,
 2. uprawnienia / kwalifikacje pracownika socjalnego, terapeuty rodzinnego,
 3. doświadczenie w samodzielnym przygotowywaniu wniosków projektowych w ramach konkursów finansowanych / współfinansowanych ze środków EFS.
 
III.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:
      Obsługa projektu / projektów  z zakresu aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz osób o
       utrudnionym dostępie do rynku pracy
 
IV. Wymagane dokumenty:
    a) formularz zgłoszenia – na udostępnionym druku,
    b) dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów konkursowych, w tym kopie umów /
        zaświadczeń / świadectw / uprawnienia zawodowe / certyfikaty, z zastrzeżeniem że kopie
        dokumentów należy podpisać „za zgodność z oryginałem” z datą i czytelnym podpisem
        osoby,
  c ) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
       rekrutacji.
  
V. Miejsce i termin składania dokumentów
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście poprzez włożenie do skrzynki nadawczej znajdującej się w siedzibie LGD „Warmiński Zakątek”:  11- 040 Dobre Miasto, ul Grunwaldzka 6 (zachowanie bezpieczeństwa podczas epidemii COVID-19)  lub pocztą elektroniczną na adres warminskizakatek@wp.pl  (liczy się data wpływu do LGD)  w zamkniętych kopertach opisanych imieniem i nazwiskiem oraz informacją „konkurs na stanowisko pracy”,
w terminie
do dnia 10 lutego 2021 roku do godziny 16.00


VI. Informacje dodatkowe
 • Zgłoszenia, które wpłyną do LGD po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 • Informacje o wynikach naboru w poszczególnych etapach zostaną umieszczone na stronie internetowej LGD o: www.warminskizakatek@wp.pl  w aktualnościach
 • Przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych: 12 luty 2021 (od godziny 14.00). Osoby, które nie spełnią warunków ubiegania się o pracę zostaną poinformowane o tym fakcie przed rozpoczęciem rozmów kwalifikacyjnych.
 • Zgłoszenia odrzucone i nie odebrane do 01.03.2021  zostaną zniszczone komisyjnie.
 
Dodatkowe informacje pod nr tel. 89 6160058 lub mailowo pod adresem: warminskizakatek@wp.pl
 
Prezes LGD „Warmiński Zakątek”
Małgorzata Ofierska


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.