Lokalna Grupa Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” ogłasza konkurs na stanowisko pracy SPECJALISTA DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I WSPÓŁPRACY
   Proponujemy pracę z kreatywnym Zespołem, obejmującą przedsięwzięcia z zakresu rozwijania aktywności zawodowej, rozwoju przedsiębiorczości, wspierania osób o utrudnionym dostępie do rynku pracy i usług społecznych, służących rozwijaniu aktywności społecznej.
OSOBY ZAINTERESOWANE PRACĄ PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE WYMAGANYCH KWALIFIKACJI NA STANOWISKU PRACY.
Przykro nam, ze w dotychczasowych naborach wiele ciekawych aplikacji zmuszeni byliśmy odrzucić ze względu na uchybienia formalne.

Lokalna Grupa Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” ogłasza konkurs na stanowisko pracy SPECJALISTA DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I WSPÓŁPRACY

 wymiar zatrudnienia: 1 etat - umowa o pracę
 
I . Wymagania niezbędne
 1. Wykształcenie  wyższe w kierunkach (opcjonalnie): finanse, księgowość, ekonomia, prawo
 2. Staż pracy minimum 1 rok na stanowisku zbieżnym z planowanym zakresem czynności (doświadczenie w co najmniej 3 z poniższych zakresów merytorycznych w tym ppkt 2 i 3
obowiązkowo), tj:
1)  obsługa doradcza organizacji pozarządowych, w szczególności w zakresie zasad prawnych 
     funkcjonowania sektora pozarzadowego, funduszy dostępnych dla inicjatyw społecznych,
2)  obsługa zadań z zakresu  planowania strategicznego i biznesowania działalności
     gospodarczej,
3)  przygotowanie /obsługa / rozliczanie zadań projektowych   finansowanych  ze środków
     zewnętrznych,
4)  obsługa klientów / Partnerów anglojęzycznych w zakresie komunikatywnym w mowie
     i piśmie,
5)  realizacja przedsięwzięć finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich,
6)  obsługa ruchu turystycznego, współpracy z Partnerami krajowymi /  zagranicznymi,
 
Staż potwierdzony kopiami dokumentów (umów o pracę, zleceń, o dzieło, protokołami odbioru) lub zaświadczeniami.
 
 1. Doświadczenie w pracy społecznej (organizacje pozarządowe, fundacje, instytucje społeczne), potwierdzone listami referencyjnymi, umowami cywilno – prawnymi lub umowami wolontariatu- fakultatywnie,
 2.  obsługa komputera, w tym umiejętność pracy w edytorach tekstów, tworzenia arkuszach kalkulacyjnych (Excel), programach do prezentacji,
 3. Umiejętność współdziałania w zespole,
 4. Komunikatywność, wysoka kultura osobista, dobra organizacja i umiejętność pracy pod presją czasu,
 5. Kreatywność i samodzielność, umiejętność dostrzegania problemów, analizy, generowania adekwatnych rozwiązań,
 6. Czynne prawo jazdy kat. B.
 
II Wymagania dodatkowe
Doświadczenie zawodowe lub udokumentowana wiedza w zakresie realizacji operacji lub projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
 
III Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:
 
 • obsługa projektów, w tym rekrutacja uczestników, przygotowanie projektów, organizacja działań projektowych, bieżące prowadzenie spraw związanych z zaangażowaniem uczestników w działaniach projektowych, doradztwo projektowe,
 • współpraca z Partnerami krajowymi i zagranicznymi,
 • wspieranie przedsiębiorczości (na etapie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej),
 • ewidencja wskaźnikowo-kosztowa projektów.
 
IV. Wymagane dokumenty:
 • formularz zgłoszenia – na udostępnionym druku,
 • życiorys ,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
      Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
 • kopie świadectw pracy i/lub zaświadczeń zatrudnieniu,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i spełnienie wymagań konkursowych
 
Kopie dokumentów należy potwierdzić "za zgodność z oryginałem" zgodnie z obowiązującymi przepisami (z datą i czytelnym podpisem).
 
V. Miejsce i termin składania dokumentów
Oferty należy składać w terminie do 11 grudnia  2017 roku, do godziny 14.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” osobiście, pocztą lub mailowo   (liczy się data wpływu do LGD), w zamkniętych kopertach z dopiskiem: NABÓR KADRY PROJEKTOWEJ PROW
 Adres doręczenia: Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”
                                 ul. Grunwaldzka 6  11-040 Dobre Miasto.
 
VI. Informacje dodatkowe
 • Zgłoszenia, które wpłyną do LGD po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 • Informacje o wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej LGD oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie LGD
 • Przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych: 14 - 15 grudnia 2017 (od godziny 12.00). Osoby, które spełnią warunki formalne ubiegania się o pracę zostaną poinformowane o tym fakcie przed rozpoczęciem rozmów kwalifikacyjnych.
 • Zgłoszenia odrzucone i nie odebrane do 31.12.2017 zostaną zniszczone komisyjnie.
 
 
Dodatkowe informacje pod nr tel. 89 6160058  (Pani Agnieszka Wolf) lub mailowo pod adresem: warminskizakatek@wp.pl
 
Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.warminskizakatek.com.pl TUTAJ

 


POWRÓT

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.