​Podpisaliśmy umowę na realizację projektu grantowego – „Działania na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym” – KONKURS 11/2018


     W dniu 27.05.2019 r . w Olsztynie pomiędzy Województwem Warmińsko – Mazurskim a LGD „Warmiński Zakątek” została zawarta umowa o przyznaniu pomocy na operację pt. Działania na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym  (konkurs 11/2018) w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach której zrealizowane zostanie 8 zadań!
   W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel: zwiększenie aktywności społecznej oraz wykorzystanie dynamicznego rozwoju technologii przyjaznej środowisku, technologii wdrażających alternatywne źródła energii, wzmocnieniu kapitału społecznego w oparciu o walory i zasoby obszaru 8 nowatorskich przedsięwzięć na obszarze LGD w okresie do końca 2020 r. ukierunkowanych na działania na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym
 
Wartość przyznanej pomocy: 151 876,00 zł.


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.