Trzy typy konkursów Samorządu Województwa na wsparcie firm z regionu w związku z sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19
Szanowni Państwo,
informujemy, że w najbliższym czasie Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego ogłosi konkursy na działania wspierające funkcjonowanie firm województwa warmińsko -mazurskiego, w ramach regionalnego Programu operacyjnego województwa warmińsko – mazurskiego na lata 2014 -2020.
Środki zostaną udostępnione w ramach poddziałania 1.3.5 Programu, schematu B pn. Przeciwdziałanie skutkom COVID – 19.

DLA KOGO I NA CO???
Dofinansowanie będzie obejmowało 3 typy działań.
TYP 1 FINANSOWANIE KAPITAŁU OBROTOWEGO FIRM DOTKNIĘTYCH SKUTKAMI COVID - 19
DLA KOGO Firmy dotknięte bezpośrednio skutkami wybuchu pandemii COVID 19, które:
- posiadają status mikro lub małego przedsiębiorcy
- na 31.12.19 prowadziły działalność i nie znajdowały się w trudnej sytuacji,
- na 31.12.19 lub na dzień złożenia wniosku nie zalegały z płatnościami podatków i składek
  na  ubezpieczenia społeczne,
- wykażą istotną zmianę sytuacji ekonomicznej firmy w wyniku COVID – 19 (spadek obrotów o co najmniej 30% w okresie wybranego miesiąca 2020 roku w stosunku do marca 2020 lub analogicznego miesiąca roku ubiegłego),
- odprowadzają swój podatek dochodowy na terenie województwa warmińsko – mazurskiego,
- utrzymają firmę przez co najmniej 3 miesiące kalendarzowe po miesiącu w którym
  podpisana zostanie umowa o udzielenie grantu,
- nie prowadzą działalności wykluczonej z dofinansowania
 
PREMIOWANE DZIAŁALNOŚCI Turystyka, gastronomia, transport zbiorowy, inne branże objęte zakazem funkcjonowania wydanym przez Rząd RP w okresie epidemii
Gwarantujące utrzymanie firmy w okresie dłuższym niż 3 miesiące od podpisania umowy grantu (najwyżej punktowane firmy gwarantujące wsparcie przez okres 12 miesięcy)
Gwarantujące utrzymanie lub zwiększenie zatrudnienia
Płacące inne podatki niż podatek dochodowy na terenie województwa warmińsko – mazurskiego (maksymalna punktacja dla przedsiębiorców odprowadzających na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego trzy lub więcej podatków)
 
Dodatkowe punkty dla firm, które realizowały w ostatnich 3 latach kalendarzowych przed złożeniem wniosku o udzielenie grantu projekt współfinansowany ze środków funduszy strukturalnych na lata 2014 - 2020
NA CO Na pokrycie bieżących opłat i kosztów (między innymi wynagrodzeń pracowników, ZUS, kosztów wynajmu, innych zobowiązań, finansowanie kapitału obrotowego) w celu poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw.
 
Z grantu nie  mogą być finansowane wydatki objęte wsparciem z innych środków publicznych.
DOSTĘPNA KWOTA Stawka jednostkowa należna na jeden miesiąc: 7 845,11 złotych x ekwiwalent czasu pracy (liczba etatów)
Kwota grantu = stawka jednostkowa x 3 miesiące
 
(przykład: firma jest prowadzona przez właściciela i 2 pracowników w łącznym wymiarze zatrudnienia 1,5 etatu. Kwota grantu: 7845,11 zł x(1,5+1) x 3 miesiące = 58 838,32 zł)
 
MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA: 100% wydatków kwalifikowanych
 
 
TYP 2 ZABEZPIECZENIE PRACOWNIKÓW I FIRM W OKRESIE ZWIĘKSZONEGO ZAGROZENIA W OBSZARZE ZDROWIA PUBLICZNEGO
DLA KOGO Firmy dotknięte bezpośrednio skutkami wybuchu pandemii COVID 19, które:
- posiadają status MŚP (mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa)
- na 31.12.19 prowadziły działalność i nie znajdowały się w trudnej sytuacji,
- na 31.12.19 lub na dzień złożenia wniosku nie zalegały z płatnościami podatków i składek
  na  ubezpieczenia społeczne,
- wykażą istotną zmianę sytuacji ekonomicznej firmy w wyniku COVID – 19 (spadek obrotów o co najmniej 25% w okresie wybranego miesiąca 2020 roku w stosunku do marca 2020 lub analogicznego miesiąca roku ubiegłego,
- wykażą wpływ planowanego projektu na działalność przedsiębiorstwa w warunkach
  zagrożenia w obszarze zdrowia publicznego,
- odprowadzają swój podatek dochodowy na terenie województwa warmińsko – mazurskiego,
- nie prowadzą działalności wykluczonej z dofinansowania
 
PREMIOWANE DZIAŁALNOŚCI Kryterium zatrudnienia (dodatkowe punkty będą przyznawane za liczbę zatrudnionych osób),
 
Przedsiębiorcy, którzy wniosą większy wkład własny od wymaganego minimum (najwyższa punktacja przy zwiększeniu wkładu własnego o więcej niż 4 punkty procentowe)
 
Wdrażające w wyniku realizacji projektu nowe rozwiązania: nowe kanały dystrybucji, zmiana procesu produkcji, zmiana sposobu świadczenia usług, nowe produkty/usługi, usprawnienia w obsłudze klienta, nowe kanały promocji, zmiana organizacji pracy
 
PKD działalności znajduje się na liście kodów dominujących określonych w programie
Płacące inne podatki niż podatek dochodowy na terenie województwa warmińsko – mazurskiego (maksymalna punktacja dla przedsiębiorców odprowadzających na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego trzy lub więcej podatków)
 
NA CO Na ułatwienie/umożliwienie działalności gospodarczej w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia (w tym w okresie zagrożenia epidemiologicznego, epidemii, reżimu sanitarnego) poprzez:
- dostosowanie stanowisk pracy w warunkach epidemii – np. usługi doradcze, dostosowanie do pracy zdalnej, sprzedaż wysyłkowa, zmiany sieci dystrybucji, wprowadzenie nowego produktu / usługi, przebranżowienie.
 
Ograniczenia:
- wydatki na środki ochrony osobistej nie mogą stanowić więcej niż 30% wydatków
  kwalifikowanych projektu,
- wydatki na usługi doradcze nie mogą stanowić więcej niż 10% kosztów kwalifikowanych projektu
 
 
DOSTĘPNA KWOTA MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA: 90% wydatków kwalifikowanych
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – nie dotyczy
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000 PLN
 
TYP 3 Produkcja wyrobów służących zwalczaniu epidemii COVID - 19
DLA KOGO Firmy dotknięte bezpośrednio skutkami wybuchu pandemii COVID 19, które:
- posiadają status MŚP (mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa),
- na 31.12.19 prowadziły działalność i nie znajdowały się w trudnej sytuacji,
- na 31.12.19 lub na dzień złożenia wniosku nie zalegały z płatnościami podatków i składek na  ubezpieczenia społeczne,
- prowadzili działalność w zakresie objętym projektem przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu,
- wykażą zasadność działań w kontekście poprawy sytuacji wywołanej epidemią covid - 19,
- odprowadzają swój podatek dochodowy na terenie województwa warmińsko – mazurskiego,
- nie prowadzą działalności wykluczonej z dofinansowania.
PREMIOWANE DZIAŁALNOŚCI Przedsiębiorca uprawdopodobni zbyt wykonanej produkcji w  formie umów, wstępnych umów, listów intencyjnych
Produkcja dotyczy produktów na rzecz służb ochrony zdrowia i produkt posiada niezbędne atesty.
Dodatkowa premia za dokonanie zgłoszenia patentowego/wzoru użytkowego lub przemysłowego w celu ochrony praw własności przemysłowej.
Przedsiębiorcy, którzy wniosą większy wkład własny od wymaganego minimum (najwyższa punktacja przy zwiększeniu wkładu własnego o więcej niż 4 punkty procentowe).
Rynek docelowy wyprodukowanych wyrobów na zasięg ponadlokalny.
Płacące inne podatki niż podatek dochodowy na terenie województwa warmińsko – mazurskiego (maksymalna punktacja dla przedsiębiorców odprowadzających na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego trzy lub więcej podatków).
NA CO Na produkcję wyrobów służących zwalczaniu epidemii COVID – 19 takich jak:
-  produkty lecznicze (w tym szczepionki) i terapie, ich półprodukty, farmaceutyczne składniki czynne i surowce,
- wyroby medyczne oraz sprzęt szpitalny i medyczny (w tym respiratory, odzież i sprzęt
  ochronny, narzędzia diagnostyczne) i niezbędne surowce,
- środki odkażające i ich produkty pośrednie oraz surowce chemiczne niezbędne do ich
  produkcji,
- narzędzia do gromadzenia i przetwarzania danych
 
PROJEKT MUSI BYĆ ZREALZIOWANY W OKRESIE 6 MEISIĘCY OD DATY PRZYZNANIA POMOCY
DOSTĘPNA KWOTA MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA: 90% wydatków kwalifikowanych
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 100 000 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 1 000 000 PLN
 
 
Wykaz kodów PKD, premiowanych w ramach poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP, Schemat B
(typ 1 i 2 projektów)
1. Turystyka:
Dział 55 – Zakwaterowanie, tj.:
Podklasa 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
Podklasa 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
Podklasa 55.30.Z Pola kempingowe
Podklasa 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
Dział 79 - Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz
pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
2. Gastronomia
podklasa 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
podklasa 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
3. Transport (osobowy)
podklasa 49.1 - Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
podklasa 49.3 - Pozostały transport lądowy pasażerski
podklasa 50.10.Z - Transport morski i przybrzeżny pasażerski
podklasa 50.30.Z - Transport wodny śródlądowy pasażerski
podklasa 51.1 - Transport lotniczy pasażerski
podklasa 52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport
4. Pozostałe działalności objęte zakazem prowadzenia działalności na podstawie
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:
podklasa 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
dział 90.0 - Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
dział 91.0 - Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z
kulturą
podklasa 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów
podklasa 96.02.Z - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
podklasa 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
dział 93.0 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
działalność salonów tatuaży i piercingu, (ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie
96.09.Z),


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.