Dotacje MSWiA na realizację w 2022 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnegoDotacje celowe są przyznawane na realizację następujących zadań:
 1. działalność instytucji kulturalnych, ruchu artystycznego i twórczości mniejszości oraz imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości lub dla zachowania i rozwoju języka regionalnego
 2. wydawanie książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych w językach mniejszości, w języku regionalnym lub w języku polskim, w postaci drukowanej oraz w innych technikach zapisu obrazu i dźwięku
 3. wspieranie programów telewizyjnych i audycji radiowych realizowanych przez mniejszości lub realizowanych w języku regionalnym
 4. ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości lub z językiem regionalnym
 5. działalność świetlicową;
 6. prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego mniejszości lub bibliotek oraz dokumentacji dotyczących języka regionalnego;
 7. edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach;
 8. propagowanie wiedzy o mniejszościach lub o języku regionalnym;
 9. remonty obiektów budowlanych służących zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości albo zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego
Dotacje podmiotowe mogą być przyznawane organizacjom: mniejszości narodowych i etnicznych lub społeczności posługującej się językiem regionalnym - działającym na podstawie Prawa o stowarzyszeniach lub ustawy o fundacjach - jak również instytucjom kulturalnym mającym istotne znaczenie dla kultury mniejszości narodowych i etnicznych lub rozwoju i zachowania języka regionalnego. Takie organizacje muszą posiadać od przynajmniej trzech lat osobowość prawną, potwierdzoną wpisem do stosownego rejestru/ewidencji lub innymi dokumentam oraz realizować przynajmniej jedno z następujących zadań:
 1. działalność instytucji kulturalnych, ruchu artystycznego i twórczości mniejszości oraz imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości lub dla zachowania i rozwoju języka regionalnego;
 2. wydawanie książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych w językach mniejszości, języku regionalnym lub w języku polskim, w postaci drukowanej oraz w innych technikach zapisu obrazu i dźwięku;
 3. wspieranie programów telewizyjnych i audycji radiowych realizowanych przez mniejszości lub w języku regionalnym;
 4. działalność świetlicową;
 5. prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego mniejszości lub bibliotek oraz dokumentacji dotyczących języka regionalnego;
 6. edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach
  Wnioskodawcy mogą składać, w następujących terminach, wnioski o udzielenie dotacji:  
 1. podmiotowych, na realizację zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 i 3-9 ustawy
  – do dnia 31 sierpnia 2021 r.
 2. celowych na realizację zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 i 3-9 ustawy
  – do dnia 15 września 2021 r.

STRONA PROGRAMU


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.