Program grantowy „Moje miejsce na Ziemi” Fundacji Orlen   Celem Programu jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać swoje miejsce na Ziemi.


   Projekt musi być realizowany w okresie pomiędzy 03.10.2022 roku, a 30.06.2023 roku
Wnioskodawcą może być podmiot który jest:
(i) organizacją pozarządową lub oddziałem terenowym organizacji pozarządowej posiadającymi osobowość prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (z wyłączeniem spółek prawa handlowego) tj. fundacją, stowarzyszeniem, uczniowskim klubem sportowym, stowarzyszeniem kultury fizycznej, organizacją społeczno-zawodową rolników;
(ii) niebędącą organizacją pozarządową: jednostką samorządu terytorialnego lub jej jednostką organizacyjną, szkołą publiczną, przedszkolem publicznym;
(iii) kościelną jednostką organizacyjną prowadzącą działalność pożytku publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskie.

   Wnioski należy składać wybierając jeden z 4 (słownie: czterech) koszyków grantowych:
a) koszyk I (Granty o wartości 5 tys. zł ) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 40;
b) koszyk II (Granty o wartości 10 tys. zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 55;
c) koszyk III (Granty o wartości 15 tys. zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 50;
d) koszyk IV (Granty o wartości 20 tys. zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 25. 

   Łączna pula przeznaczona na wszystkie Granty wynosi: 2 000 000,00 zł.

Wydatki uprawnione, które finansowane mogą być ze środków przekazanych przez Fundację w ramach Grantu muszą zostać wskazane w Kosztorysie i obejmują: a) materiały, narzędzia i usługi potrzebne do realizacji Projektu i bezpośrednio wykorzystywane w działaniach projektowych; b) podróże, transport uczestników Projektu, przewóz materiałów; c) promocję Projektu; d) koszty administracyjne bezpośrednio związane z Projektem – np. druk materiałów, wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia działań, artykuły biurowe, wysyłka materiałów; e) wynagrodzenia dla specjalistów, bez których realizacja Projektu nie jest możliwa.

STRONA PROGRAMU


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.