INFORMACJA NR 6/2022 O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" (LSR 2014 - 2020) Z DNIA 15.07.2022R.

   Lokalna Grupa Działania  "Warmiński Zakątek" informuje, że planuje realizację operacji własnej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takich operacji.

 
ROZWÓJ RYNKÓW ZBYTU PRODUKTÓW I USŁUG LOKALNYCH Z WYŁĄCZENIEM TARGOWISK

I. Informacja o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji własnej:
 
Termin zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej LGD:
 od 1 do 30 sierpnia 2022 roku. Zgłoszenia, które wpłyną do LGD po terminie nie będą uwzględniane.
   Sposób zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej LGD: bezpośrednie i osobiste bądź przez osobę której udzielono pełnomocnictwo poświadczone notarialnie złożenie formularza zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej LGD „Warmiński Zakątek” w formie papierowej wraz z załącznikami w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”, ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto.
 
W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura LGD „Warmiński Zakątek” w Dobrym Mieście, z tym że nabór w ostatnim dniu naboru prowadzony jest do godziny 13.00.
 
Wnioskodawcy, którzy złożą wnioski w innej formie lub po upłynięciu wskazanego terminu zostaną
poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.
 
 II. Miejsce składania wniosków:
Miejscem składania zamiaru realizacji operacji własnej LGD jest siedziba Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek", ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto.
 
 III. Forma wsparcia
 Refundacja poniesionych wydatków.
 
 IV. Zakres tematyczny operacji
ROZWÓJ RYNKÓW ZBYTU PRODUKTÓW I USŁUG LOKALNYCH Z WYŁĄCZENIEM TARGOWISK
 
Szczegółowy zakres: Uruchomienie co najmniej 2 różnych przenośnych punktów sprzedażowych przystosowanych do: sprzedaży, degustacji, prezentacji, produktów i/lub usług lokalnych z obszarów: turystyki i gastronomii oraz udział w co najmniej 4 wydarzeniach na obszarze działania LGD „Warmiński Zakątek”.
 
Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki: wg załącznika do pobrania TUTAJ
 
V. Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia
 
Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uprawnionych wnioskodawców realizacji operacji własnej LGD „Warmiński Zakątek” zawiera formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej LGD wraz z załącznikami.
Wnioskodawcami mogą być zgodnie z LSR 2014-2020 i Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ( Dz. U. z 2019r. poz.664 z późn. zm.):
 
1) osoby prawne mające siedzibę lub oddział na obszarze realizacji LSR,
2) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje  zdolność prawną,  mające siedzibę lub oddział na obszarze realizacji LSR.
 
spełniające wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu.
 
VI. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem  minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji
1. Warunki udzielenia wsparcia określa:
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. ( Dz.U. z 2019r. poz.664 z późn.zm.): w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
  • Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020  Lokalnej  Grupy Działania "Warmiński Zakątek" (w skrócie LSR 2014 – 2020) wraz z załącznikami.
2. Kryteria wyboru operacji:
  • pozytywny wynik  wstępnej oceny wniosków, w tym oceny zgodności operacji z LSR (przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która spełnia wymagania określone w art. 21 ust. 2 ustawy RLKS),
  • uzyskanie co najmniej 60% minimalnej liczby punktów możliwych do pozyskania w ramach oceny punktowej: zgodności operacji z LSR, spełnienia kryteriów horyzontalnych i jakościowych, tj. co najmniej 49,2 punkta.
 
Kryteria oceny wstępnej oraz punktowej stanowią załącznik do ogłoszenia.
Ocenie punktowej podlegają wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny wstępnej.
 
VII. Dokumenty związane z realizacją operacji własnej
   
POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.