Koniec Realizacji Projektu Grantowego 12/2017 (Działania na rzecz włączenia społecznego osób z grup defaworyzowanych)

   Zakończono realizację projektu grantowego 12/2017 – „DZIAŁANIA NA RZECZ WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO OSÓB Z GRUP DEFAWORYZOWANYCH” (nr umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego: 00478-6935-UM1420021/17). W jego ramach zrealizowano następujące operacje:
  • Zadanie nr 1: Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Lokalnych "Przestrzeń" - Animacje szansą lokalnego rozwoju (nr umowy: 12/2017/1/PROW)
  • Zadanie nr 2: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sarnowo - Aktywnie Kreatywnie w Sarnowie (nr umowy: 12/2017/2/PROW)
  • Zadanie nr 3: "Nasza Kochanówka" - Aktywna Kochanówka (nr umowy: 12/2017/3/PROW)
  • Zadanie nr 4: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sarnowo - Centrum Integracji Wielopokoleniowej (nr umowy: 12/2017/4/PROW)
  • Zadanie nr 5: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rogóż - Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców wsi Rogóż i Ignalin poprzez przeprowadzenie kursów florystycznych (nr umowy: 12/2017/5/PROW)
  • Zadanie nr 6: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rogóż - Aktywna jesień życia
  • Zadanie nr 7: Stowarzyszenie "Na Rzecz Rzowoju Wsi Babiak" - Senioralny AWF
  • Zadanie nr 8: Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełno-SPRAWNYCH - Wzmocnienie kapitału społecznego osób starszych i z niepełnosprawnościami poprzez udział w zajęciach artystycznych
   Wpisano się w cel ogólny: „SPOŁECZEŃSTWO I WSPÓŁPRACA - rozwój lokalny sprzyjający włączeniu społecznemu, zabezpieczeniu potrzeb rozwojowych mieszkańców i aktywności społecznej oraz we wszystkie z 3 składających się nań celów szczegółowych:
- Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwó infrastruktury i usług społecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb grup defaworyzowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, seniorów oraz potrzeb edukacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich;
- Rozwijanie aktywności społecznej i współpracy mieszkańców w działaniach na rzecz rozwijania dobra wspólnego, w tym wspieranie rozwoju partnerstw i sieci współpracy na poziomie lokalnym;
- Wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w działaniach społecznych, zwłaszcza inicjatyw wsi tematycznych

   Osiągnięto cel projektu grantowego, mianowicie: wsparcie osób z grup defaworyzowanych i ich wzrost aktywności społecznej  i zawodowej poprzez przeprowadzenie w 2018 i 2019 roku 8 przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym, warsztatowym, animacyjnym, integracyjnym i inwestycyjnym na rzecz i z udziałem osób z grup defaworyzowanych..
POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.